ภาษาไทย    English

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้
และผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ


รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries


หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล   คณะประมง  ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก 1  หลักสูตร ดังนี้  

 หลักสูตรระดับปริญญาโท
    ชื่อหลักสูตร 
          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)  สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
     Master of Science Program in Marine Science
 ชื่อปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล)
Master of Science (Marine Science)
M.S. (Marine Science)                 
             [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก
    ชื่อหลักสูตร 
            รัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล           
Doctor of Philosophy Program in Marine Science
 ชื่อปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ปร.ด. (สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล)
Doctor of Philosophy (Marine Science)
Ph.D. (Marine Science)        
             [ดูรายละเอียดเพิ่มเติม]


คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900