Skip to main content
24Jul

คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  • alt

24 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

23Jul

งานประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย ระยะที่ 2

  • alt

วันที่ 23 ก.ค. 2563 ผศ.ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ (มก.) และทีมนักวิจัยคณะประมง เข้าพบ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวย-การสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และทีมงาน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย ระยะที่ 2 ซึ่งมี อ.ดร.

15Jul

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์

  • alt

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ ห้องสัมมนา 303 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 
16 พฤศจิกายน 2558

03Jul

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • alt

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469

26Jun

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

  • alt

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาเทคโนโลยีทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469

24Jun

แจ้งผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ สังกัดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง

  • alt

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ สังกัดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์