Skip to main content
13Dec

พิธีเปิดและส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนน้ำ (Floating Solar)

  • alt
  • alt

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะประมง ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนน้ำ (Floating Solar) จากบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารบริษัท บีซีพีจี เป็นผู้ส่งมอบ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21Jul

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)

  • alt

งานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องให้ อากาศอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี เป็นหัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยมุ่งเป้า (SMEs) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำผลงานไปแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thail

15Feb

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดขนาดความยาวลูกกุ้ง

  • alt

โปรแกรมวัดความยาวลูกกุ้ง โปรแกรมนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวัดความยาวของลูกกุ้งเพื่อวัดอัตราการเจริญเติบโตและใช้เป็นมาตรฐาน ก่อนมีการซื้อขายลูกกุ้ง ซึ่งโปรแกรมจะแสดงค่า Mean, SD, CV, Min และ Max และขนาดของลูกกุ้งในแต่ละ ช่วงความยาวออกมา พร้อมทั้งสามารถพิมพ์ผลออกทางเครื่องพิมพ์หรือส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม Microsoft Excel ได้

11Feb

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักปลานิลแดงในกระชังในบ่อดินด้วยโทรศัพท์มือถือแอนดรอย

  • Alt
<p>ปกติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีจ้าเป็นจะต้องมีการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทราบถึงอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำภายในบ่อหรือกระชัง และจะได้จัดการโดยเฉพาะอาหารได้ อย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีที่ปฏิบัติที่ท้ากันอยู่คือ การใช้แหหรือสวิงสุ่มจับสัตว์น้ำขึ้นมาจ้านวนหนึ่ง แล้วท้าการวัดความยาว และชั่งน้ำหนัก ซึ่งวิธีการนี้มีข้อเสียคือ สัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาอาจจะเกิดการบอบช้ำหรือตายได้ ขณะที่สัตว์น้ำที่อยู่ใน บ่อหรือกระชังก็จะถูกรบกวน เกิดความเครียดและหยุดการกินอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท้าให้มีผลกระทบต่อการ เจริญเติบโตและจะกระทบต่อผลผลิตในที่สุด อีกทั้ง
Subscribe to ข่าวงานวิจัยและนวัตกรรม