วชิระ ใจงาม
Position
อาจารย์ (ดร.)
สังกัด
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คำนำหน้าชื่อ
นาย
People Role
คณาจารย์
ผู้บริหาร
On
ตำแหน่งบริหาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ลำดับที่
15
ลำดับบริหาร
15