พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล
นาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ