ศิริสุดา จำนงทรง
Position
อาจารย์ (ดร.)
สังกัด
ภาควิชาการจัดการประมง
คำนำหน้าชื่อ
นางสาว
People Role
คณาจารย์
ผู้บริหาร
On
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
ลำดับที่
6
ลำดับบริหาร
7