เมธี แก้วเนิน
Position
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
สังกัด
ภาควิชาการจัดการประมง
คำนำหน้าชื่อ
นาย
People Role
คณาจารย์
ผู้บริหาร
On
ตำแหน่งบริหาร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ลำดับที่
3
ลำดับบริหาร
2