alt
ปกติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีจ้าเป็นจะต้องมีการชั่งน้ำหนักและวัดความยาวของสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทราบถึงอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำภายในบ่อหรือกระชัง และจะได้จัดการโดยเฉพาะอาหารได้ อย่างถูกต้อง ซึ่งวิธีที่ปฏิบัติที่ท้ากันอยู่คือ การใช้แหหรือสวิงสุ่มจับสัตว์น้ำขึ้นมาจ้านวนหนึ่ง แล้วท้าการวัดความยาว และชั่งน้ำหนัก ซึ่งวิธีการนี้มีข้อเสียคือ สัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาอาจจะเกิดการบอบช้ำหรือตายได้ ขณะที่สัตว์น้ำที่อยู่ใน บ่อหรือกระชังก็จะถูกรบกวน เกิดความเครียดและหยุดการกินอาหารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ท้าให้มีผลกระทบต่อการ เจริญเติบโตและจะกระทบต่อผลผลิตในที่สุด อีกทั้งวิธีการนี้ยังใช้แรงงานเป็นจ้านวนมาก ใช้ระยะเวลาการท้างานนาน จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงพัฒนาโปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักสัตว์น้ำด้วยโทรศัพท์มือถือแอนดรอย์ขึ้นมา เพื่อลดปัญหาดังกล่าว เนื่องจากโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันส่วนใหญ่ถ่ายรูปได้และราคาถูกลง โดยโปรแกรมนี้เมื่อผู้ใช้ ดาวน์โหลดไปใช้งานแล้ว ก็สามารถน้าไปใช้งานได้ทันที สามารถท้างานได้ง่าย รวดเร็ว มีความถูกต้องและไม่รบกวนสัตว์น้ำโดยจะเริ่มจากการถ่ายรูปสัตว์น้ำที่ต้องการจะวัด โดยประเด็นส้าคัญคือในรูปต้องมีวัตถุที่ลอยน้ำได้ และทราบความ ยาวที่แน่นอน เช่น แผ่นโฟม หรือขันน้ำอยู่ในต้าแหน่งใกล้เคียงกับสัตว์น้ำที่ต้องการวัด และรูปสัตว์น้ำควรเห็นได้ชัด ด้วยตาเปล่า เมื่อถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน้ารูปเข้าสู่โปรแกรมเพื่อท้าการวัดต่อไป วิธีการวัดจะใช้การ ลากเส้นด้วยนิ้วมือบนรูปตัวสัตว์น้ำที่ต้องการวัด กรณีที่ต้องการวัดให้ได้ถูกต้องควรใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีปากกาจะ ให้ผลที่แม่นย้ามากกว่า ค่าความยาว และน้ำหนักของสัตว์น้ำตัวนั้นจะปรากฎขึ้นมา ซึ่งความถูกต้องแม่นย้าจะขึ้นอยู่กับ ฐานข้อมูล ความชัดเจนของรูปถ่าย และการลากเส้น