ภาษาไทย    English

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้
และผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ


รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries


 
งานการเงิน:: 1) ใบเสร็จรับเงิน
 
2) ขอแจ้งความประสงค์การรับเงินค่าจ้างชั่วคราว
 
3) ขออนุมัติซื้อวัสดุ จ้างทำ
 
4) ขออนุมัติซื้อวัสดุ จ้างทำ (แบบไม่มีเอกสารแนบ)
 
5) ใบมอบฉันทะ
 
6) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 
7) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน มก.
 
8) แบบอนุมัติเดินทางไปราชการโดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
 
9) คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล
 
10) ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
 
งานบุคลากร:: 1) แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ
 
2) ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ
 
3) ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบเงินรายได้
 
4) ใบสมัครพนักงานราชการ
 
5) ใบคำขอหนังสือรับรอง
 
งานพัสดุ:: 1) สัญญาการยืมเงิน
 
2) แจ้งย้ายครุภัณฑ์
 
3) แบบขอให้จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 
4) แบบฟอร์ม
 
5) ใบเบิกวัสดุ
 
6) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
 
7) ใบเสนอราคา
 
8) ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์
 
9) บัญชีตกลงเงินยืมทดรองชั่วคราว
 
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ:: 1) แบบฟอร์มขอให้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
 
2) แบบขอใช้รถประจำหน่วยงาน
 
3) แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์
 


คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900