ภาษาไทย    English

ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
ศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬน
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
สถานีวิจัยกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ

ผศ.ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

  

    คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-9
428364 

 หน่วยงาน ภายใน ภายนอก
 คณบดี 644083 02-942-8936
 เลขานุการคณะประมง 644084 02-942-8894
 งานบริหารและธุรการ 644076  
 งานบริการการศึกษา 644077  
 งานคลังและพัสดุ 644078  
 งานแผนและประกันคุณภาพ 644079  
 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 644080  
 ภาควิชาการจัดการประมง 641384,641385 02-579-7642
 ภาควิชาชีววิทยาประมง 644094,644095 02-942-8701
 ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 644092,644093 02-942-8644-5
 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 644071 02-579-2924,02-579-7827
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 641678,641381 02-579-7610,02-561-4288
 ศูนย์บริหการงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ 644079  
 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ -  
 ห้องสมุด 644070  


คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8894
 • โทรสาร:
  0-2942-8894
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900.