ภาษาไทย    English

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้
และผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ


รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries

  

    คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-9
428364 

 หน่วยงาน ภายใน ภายนอก
 คณบดี 4083 02-942-8936
 เลขานุการคณะประมง 4084 02-942-9984
 งานบริหารและธุรการ 4076  
 งานบริการการศึกษา 4077  
 งานคลังและพัสดุ 4078  
 งานแผนและประกันคุณภาพ 4079  
 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 4080  
 ภาควิชาการจัดการประมง 1384,1385 02-579-7642
 ภาควิชาชีววิทยาประมง 4094,4095 02-942-8701
 ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 4092,4093 02-942-8644-5
 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 4071 02-579-2924,02-579-7827
 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 1678,1381 02-579-7610,02-561-4288
 ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ 4080  
 ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ 1382  
 ห้องสมุด 4070  


คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900