ภาษาไทย    English

ผลงานนวัตกรรมที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์


กลุ่มการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


กลุ่มการใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
กลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
กลุ่มความปลอดภัยอาหาร
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

 • โทร:
  0-2942-8644 ภายใน 4092-3
 • โทรสาร:
  0-2942-8644-5 ต่อ 112
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900