ภาษาไทย    English
 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  คณะประมง  ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก 1  หลักสูตร ดังนี้  

 หลักสูตรระดับปริญญาโท
    ชื่อหลักสูตร 
          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม)  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง.
          Master of Science Program in Fishery Product Science and Technology
    ชื่อปริญญา 
             วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง) 
             วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
             Master of Science (Fishery Product Science and Technology)
             M.S. (Fishery Product Science and Technology)                  
             ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก
    ชื่อหลักสูตร 
         รัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง.           
            Doctor of Philosophy Program in Fishery Product Science and Technology
     ชื่อปริญญา 
              ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง) 
              ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง)
              Doctor of Philosophy (Fishery Product Science and Technology)
              Ph.D. (Fishery Product Science and Technology)         
              ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900