ภาษาไทย    English


 หัวหน้าภาควิชา
  ผศ. ดร.ปัทมา ระตะนะอาพร 
Assist.Prof. Pattama Ratanaarporn 

M.Applied Science (Food Technology),The University of New South Wales, Australia 
Ph.D. (Food Technology) Chulalongkorn University, Thailand 

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
การแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร การแปรรูปสาหร่าย 
email : ffispmr@ku.ac.th 

 

 คณาจารย์
  ผศ. ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ 
Assist.Prof. Pongtep Wilaipun 

วท.ม. ( จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Ph.D. (Biotechnology) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
จุลชีววิทยา การใช้ประโยชน์ของเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ 
email : ffisptw@ku.ac.th 
  ผศ. ดร . จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร  
Assist.Prof. Jiraporn Runglerdkriangkrai  

M.S. (Food Technology) Chulalongkorn University, Thailand
Ph.D. (Food Science) Kochi University, Japan

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การบรรจุกระป๋อง
email : ffisjpr@ku.ac.th 
  รศ. ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 
Assoc.Prof. Wanchai Worawattanamateekul 

Ph.D (Applied Bioresource Science ) Ehime University, Japan

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
โพลีแซคคาไรด์จากทะเล น้ำมันปลา ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการประมง 
email : ffiswcw@ku.ac.th 
  ดร. จีรวรรณ มณีโรจน์ 
Dr. Jirawan Maneerote  

วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม.(วิศวกรรมอาหาร)
D.Eng (Doctor of Engineering) Asian Institue of Technology, Thailand

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
email : ffisjwm@ku.ac.th 
  ผศ. ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ 
Assist.Prof. Kangsadan Boonprab 

วท.ม. ( จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Ph.D. ( Bioresources Sience; Applied Resource Chemistry) The United Grauduate School of Agricultural Science, Tottori University, Japan 

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
Microbiology, Biochemistry in Fishery Product, Post harvest technology 
email : ffisksb@ku.ac.th
  ผศ. ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ 
Assist.Prof. Wanwimol Klaypradit 

วท.บ.(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Ph.D. (Food Science and Technology) University of Georgia, USA. 

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
Aquatic Food Lipids, Functional Aquatic Food, Encapsulation Technology 
email : ffiswak@ku.ac.th 
  ผศ.ดร. เยาวภา ไหวพริบ 
Assist.Prof. Yaowapha Waiprib 

B.Sc. (Food Technology) Chulalongkorn University 
M.Sc. (Food Technology) Chulalongkorn University 
Ph.D. (Chemical Engineering) The University of Queensland, Australia 

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
Food Biotechnology/Food Safety/ Fishery waste utilization: 
Chitin Chitosan and relate products
email : ffisywp@ku.ac.th
  ดร. จุฑา มุกดาสนิท 
Dr. Juta Mookdasanit 

วท.บ(ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Ph.D (Applied Bioresource Science ) Ehime University, Japan 

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
Food Chemistry, Food Analysis, Food Safety 
email : ffisjum@ku.ac.th
  ดร. นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ 
Dr. Nantipa Pansawat 

วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
การแปรรูปสัตว์น้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำและพืชน้ำ 
email: ffisntp@ku.ac.th
  ดร. จีรภา หินซุย 
Dr. Jirapa Hinsui 

วท.บ. (เคมีการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.ม. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปร.ด. (ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ และเอนไซม์ในสัตว์น้ำ 
email : ffisjrp@ku.ac.th
  ดร. เปรมวดี เทพวงศ์ 
Dr. Pramvadee Tepwong 

วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Ph.D. (Applied Marine Bioscience) Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan 

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
Natural bioactive compounds, Liquid fermentation, Nutraceuticals and functional food, Food chemistry 
email: ffispdt@ku.ac.th
  อ. นวพร วรรณวิศาล 
Miss Nawaporn Wannawisan 

วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หัวข้องานวิจัยที่สนใจ : 
Packaging Development, Food Packaging, Packaging Safety and Compliance 
email: ffisnpw@ku.ac.th
บุคลากรสายสนับสนุน
  คุณดวงเดือน วารีวะนิช 
Mrs. Daungdoen Vareevanich 

นักวิทยาศาสตร์ 
วท.ม.(ผลิตภัณฑ์ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
email : ffisdak@ku.ac.th
  คุณมีนา ปานทอง 
Mrs. Meena Panthong

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

วท.ม. (สังคมวิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

email : ffismnp@ku.ac.th
  คุณชไมพร อักกาญจน์วาณิชย์ 
Mrs. Chamaiporn Akkanvanitch 

นักวิทยาศาสตร์ 
M.Sc. (Agriculture) Kagawa University, Japan 

e-mail : ffiscpa@ku.ac.th
  คุณพิศมัย ศรีจันทร์ 
Mrs. Pissamai Srijan 

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
(ปวช.) สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ (การบัญชี)

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900