ภาษาไทย    English

1. เคมีและชีวเคมีของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 
(Chemistry and Biochemistry of Fisheries and Fishery Products) เช่น 
 เคมีและชีวเคมีของสัตว์น้ำและการตรวจวิเคราะห์ 
 การวิเคราะห์กลิ่นรสในผลิตภัณฑ์ประมง 
 การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวเคมี 

2. จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (Microbiology and Biotechnology in Fish and Fishery Products) เช่น 
 จุลินทรีย์ที่มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 
 ระบบการจัดการสุขาภิบาลในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ 
 เทคโนโลยีและผลผลิตจากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง 
 มาตรฐานทางจุลชีววิทยาของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 

3. การดูแลระหว่างการจับ การขนส่ง และเทคโนโลยีหลังการจับสัตว์น้ำ (Handling, transportation and post harvest technology) เช่น 
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Product Processing) เช่น
 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมงแช่เยือกแข็ง บรรจุกระป๋อง อบแห้ง ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง
 เทคโนโลยีการบรรจุ 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products Development)

6. วิศวกรรมทางผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products Engineering)

7. การควบคุมคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพทางผลิตภัณฑ์ประมง (Quality Control and Quality System Assurance) เช่น
 ความปลอดภัยอาหารและระบบการจัดการคุณภาพในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ  
 ระบบการประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง 

8. การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery By-Product Utilizations) เช่น
  การผลิตผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือจากอุตสาหกรรมประมง เช่น ไคติน ไคโตแซน น้ำมันปลา คอลลาเจน เจลาติน และอื่นๆ

9. การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารจากผลิตผลทางการประมง (Non-Food Products from Fishery Produce) 
 
 
ข้อมูลอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
 
  นักวิจัย / ข้าราชการ เช่น กรมประมง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  คณาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  เจ้าของกิจการส่วนตัว 
  นักวิจัย / หัวหน้างาน ในฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายควบคุมการผลิต และฝ่ายขาย ในบริษัทเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ บริษัทที่ปรึกษาระบบประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเอกชน เป็นต้น

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900