ภาษาไทย    English

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและ การวิจัย ได้แก่ 
อาคารโรงงานต้นแบบและแปรรูปสัตว์น้ำ (Fish Processing Pilot Plant)
ห้องปฏิบัติการทางเคมี (Laboratory of Chemistry)
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา (Laboratory of Microbiology)
ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (Laboratory of Fish Processing)

 • middle
 • middle
 •  

   

   

   

   

   

   

                                                              ห้องปฏิบัติการเคมี

 •  

   

   

   

   

                                                                                       ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

 •  

   

   

   

   

                        ห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์            ตัวอย่างเครื่องมือขั้นสูงที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ : Freeze Dryer

 •  

   

   

   

   

                                                            การแปรรูปผลิตภัณฑ์

 •  

   

   

   

   

                           การแปรรูปผลิตภัณฑ์                          ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประมงจาก โครงการธุรกิจจำลอง

   

  คณะประมง

  ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

  Terms of Use
  Privacy Policy
  FAQ
  Sitemap

  ติดต่อคณะประมง

  • โทร:
   0-2942-8364 ภายใน 4083
  • โทรสาร:
   0-2942-8364
  • Email:
   Coming soon
  • Address:
   50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
   เขตจตุจักร กรุงเทพ
   10900