Faculty of Fisheries : Department of Marine Science
Faculty of Fisheries : Department of Marine Science
Faculty of Fisheries : Department of Marine Science
Faculty of Fisheries : Department of Marine Science
Faculty of Fisheries : Department of Marine Sciences


ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ IUCN ได้จัดประชุมระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region ที่โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ ร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดการปัญหาขยะทะเล โดยคณะผู้จัดประชุมได้สรุปร่วมกันว่า "อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา" และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นบริเวณที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีการพัฒนาหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องขยะทะเล จึงกำหนดให้เป็นพื้นที่ศึกษาภาคสนามของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะทะเล" ในวันดังกล่าว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แสดงออกถึงความพร้อมเพียงสามัคคีและการนำแผน "อ่าวพังงา อุทยานท่องเที่ยวชุมชน" ไปใช้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป
ทั้งนี้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะประมง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ อาสาสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจำนวน จำนวนกว่า 200 คน ได้จัดกิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะทะเล" และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Ao Phang - Nga Model โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ต.กาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา พร้อมลงพื้นดูการบริหารจัดการขยะทะเล บริเวณเขาพิงกัน เกาะทะลุ และชุมชนเกาะปันหยีเมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา สและน้อย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในความดูแล จำนวน 3 คน ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ “The Third Asian Marine Biology Symposium (AMBS 2017)” ซึ่งจัดขึ้นที่ Prefectural University of Kumamoto, Kumamoto, Japan โดยมีการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ดังนี้ 1. ผศ.ดร. จินตนา สและน้อย นำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง Characteristics of Green Mussel Shell Waste Fermented by Microbial Process 2. นางสาวรพีพร ฤกษพุฒิ นิสิตระดับปริญญาเอก นำเสนอผลงานในหัวข้อเรื่อง Optimization of carotenoid production in purple non-sulfur bacteria, Rhodopseudomonas palustris 3. นางสาวรติกร สมิตไมตรี นิสิตระดับปริญญาโท นำเสนอในหัวข้อเรื่อง Calcium and chitin deposited in green mussel shell wasteเมื่อวันที่ 24-26 กันยายน พ.ศ. 2560 อาจารย์ ดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง ได้ไปบรรยายพิเศษเรื่อง Coastal Field Survey and Marine Processes Modeling ในหลักสูตร Tropical coastal zone development (TROCOZ 2017) และเข้าร่วมการประนานาชาติ Sustainable Infrastructure and Built Environment 2017 (SIBE 2017) ที่จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัย Bandung Institute of Technology (ITB) จังหวัดบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย ได้บรรยายเรื่อง Hydrodynamic Modeling of Kung Krabaen Lagoon, Chanthaburi Province


วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

Bulletin & Research

แหล่งรวบรวมงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะประมง

Documentary

แหล่งรวบรวมสารคดี ด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั่วโลก

E-Book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กโทรนิคด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ห้องนิทัศการภาพ

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900