ภาษาไทย    English


บุคลากรคณะประมง

 ภาควิชาการจัดการประมง   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
น.ส.จิราภัษ อัจจิมางกูร รองศาสตราจารย์
นางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายเมธี แก้วเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายวรัณทัต ดุลยพฤกษ์ อาจารย์ (ดร.)
น.ส.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์ อาจารย์ (ดร.)
น.ส.ศิริสุดา จำนงทรง อาจารย์ (ดร.)
น.ส.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ อาจารย์ (ดร.)
น.ส.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นางกาญจนา นาคแสงทอง พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
น.ส.ดวงรัตน เลพันดุง พนักงานทั่วไป 


วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

J.Fish.Env.

แหล่งรวบรวมงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะประมง

Documentary

แหล่งรวบรวมสารคดี ด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั่วโลก

E-Book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กโทรนิคด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ห้องนิทัศการภาพ

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder

ติดต่อภาควิชา

 • โทร:
  0-2579-7642 ภายใน 1384
 • โทรสาร:
  0-2579-7642 ต่อ 12
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900