ภาษาไทย    English
Faculty of Fisheries : Department of Aquaculture
Faculty of Fisheries : Department of Aquaculture
Faculty of Fisheries : Department of Aquaculture
Faculty of Fisheries : Department of Aquaculture
Faculty of Fisheries : Department of Aquaculturesบุคลากรคณะประมง

 ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   
ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นางอุทัยรัตน์ ณ นคร ศาสตราจารย์ (ดร.)
นายสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.สุภาวดี พุ่มพวง รองศาสตราจารย์ (ดร.)
น.ส.อรพินท์ จินตสถาพร รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นายวราห์ เทพาหุดี รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นายนนทวิทย์ อารีย์ชน รองศาสตราจารย์ (ดร.)
นายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายเรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นายประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ อาจารย์ (ดร.)
นายชุมพล ศรีทอง อาจารย์ (ดร.)
นายธนาคม บัณฑิตวงศ์รัตน์ อาจารย์ (ดร.)
นายสรณัฏฐ์ ศิริสวย อาจารย์
น.ส.อรพร หมื่นพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ดร.)
นางณิชนันทน์ แมคมิลแลน อาจารย์ (ดร.)
น.ส.อิสริยา วุฒิสินธุ์ อาจารย์ (ดร.)
นายสุชาติ อิงธรรมจิตร์ อาจารย์ (ดร.)
นายสุขกฤช นิมิตรกุล อาจารย์ (ดร.)
นายพัฒนพล ขยันสำรวจ อาจารย์ (ดร.)
นายสาทิต ฉัตรชัยพันธ์ อาจารย์ (ดร.)
นายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
นางสุภาณี แจ่มขำ ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นายคำภา อวนศรี พนักงานผลิตทดลอง
น.ส.สมศรี กลั่นน้ำเค็ม พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ ส 3
นายประจวบ ภูมิขนอน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
นางสมหมาย เงินพา พนักงานสถานที่
นางขจร ยิ้มจู ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นายสุรพล สืบเสาะ ช่วยงานวิจัย การเรียนการสอน
นายเดชาธร มีศีล พนักงานทั่วไป


ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-88894 ภายใน 4076
 • โทรสาร:
  0-2942-8894
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900