ภาษาไทย    English
Faculty of Fisheries

Kasetsart University


The Faculty of Fisheires was established as one of the first four faculties of Kasetsart University on 2 February 1943 by the Kasetsart University Act of 1943. The Faculty of Fisheries offered a five -year Bachelor's degree program and a three-year associate program. In 1952, the Faculty of Fisheries was organized into three disciplines: Aquaculture , Fisheies and Fishery Products. In 1963, the University altered the length of all baccaluareate programs from five to four years and the Faculty of Fisherieswas reorganized into four disciplines: Fishery Biology, Fisheires (renamed to Fishery Maangement later), Fishery Products and Aquaculture and upgraded to full departments atferwards. In 1968, The Department of Marine Science was established and added in as the fifth department

.

วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

Bulletin & Research

แหล่งรวบรวมงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะประมง

Documentary

แหล่งรวบรวมสารคดี ด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั่วโลก

E-Book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กโทรนิคด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ห้องนิทัศการภาพ

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder