Skip to main content

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการจัดซื้อเครื่องระเหยสารแบบหมุน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B 015/2563

  1. กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
  2. ขอบเขตงานซื้อ เครื่องระเหยสารแบบหมุน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วิธีประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Terms of Reference : TOR)
  3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการจัดจ้างเหมาซ่อมทำเรือเกษตรศาสตร์ 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B 016/2563

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาซ่อมทำเรือเกษตรศาสตร์ 1 ประจำปี 2563 สถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อชุดวัดความหนืด (Viscometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B 017/2563

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

ขอบเขตงานซื้อ ชุดเครื่องวัดความหนืด (Viscometer) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหนาคร วิธีประกวดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Terms of Reference : TOR)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำพร้อมเก้าอี้ ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B 018/2563

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ โต๊ะปฏิบัติการอาหารสัตว์น้ำพร้อมเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B 025/2563

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
ขอบเขตงานซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร วิธีประกวดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร คณะประมง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


กําหนดเผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์แบบเคลื่อนไหวภายใต้อุณหภูมิต่ำชนิดที่มีความ แม่นย่าสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ่านวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

001 ลงประกาศ TOR ปะหน้า เว็บคณะประมง 05-11-2563
002 ตารางแสดงวงเงิน
003 TOR
004 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
005 ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กําหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจํากผู้ประกอบการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์น้ำระบบหยดสารต่อเนื่อง แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ้านวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

001 ลงประกาศ TORปะหน้า เว็บคณะประมง 04-11-2563.
002 ตารางแสดงวงเงิน951
003 TOR
004 ประกาศ คณะประมง 041163005
005 เอกสารประกวดราคา04112563


กําหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจํากผู้ประกอบการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องหาค่าออสโมลาริตี้ในสารละลายแบบต่อเนื่อง แขวงลาดยาว เขต จตุจักรกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

001 ลงประกาศ TOR
002 ตารางแสดงวงเงิน
003 TOR
004 ประกาศ คณะประมง04112563005
005 เอกสารประกวดราคา 041163 B002-2564


กําหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือในการใช้วัดค่าอัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุดแบบภาพถ่าย แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

001 ลงประกาศ TOR
002 TOR
003 ตารางแสดงวงเงิน
004 ประกาศ คณะประมง 04112563
005 เอกสารประกวดราคาB001-2564