ภาษาไทย    English

ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
ศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬน
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
สถานีวิจัยกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ
   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheriesการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะประมง

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง


กำหนดการวันคณาจารย์คณะประมงพบผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง ปีการศึกษา 2562 (วิทยาเขตบางเขน)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2942-8894
ดาวน์โหลดรายละเอียด

กำหนดการวันคณาจารย์คณะประมงพบผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง ปีการศึกษา 2562 (วิทยาเขตกำแพงแสน)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2942-8894
ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Okayama - Kasetsart International Practical Education Program 2019
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Okayama - Kasetsart International Practical Education Program 2019

คุณสมบัติของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นนิสิตคณะประมงชั้นปีที่ 3-4 (ในปีการศึกษา 2562) ที่มี GPA 2.75 ขึ้นไป และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี จำนวน 1 คน และ สำรอง 1 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 25 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน และวันที่ 8 - 14 กันยายน 2562 ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น
โดยส่งใบสมัครมายังธุรการหน้าห้องคณบดี ภายใน วันที่ 24 มิถุนายน 2562 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวพรณิภา ทองนุ่น เบอร์โทร : 0-2942-8936รายละเอียดเพิ่มเติม
เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Kyoto University
รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร และเรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศ นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โทรศัพท์ 0-2942-8936 หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง โดยสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลดใบสมัครประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุน KU-OUC 2019 (Scholarship Opportunities for Dual-degree)
ตามที่คณะประมง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุน KU-OUC 2019 และครบกำหนดการสมัครในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ไปแล้วนั้น จึงขอขยายเวลาในการรับสมัคร โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0-2942-7447
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ข้อมูล CV อาจารย์จาก OUC
Supervisors from School of Meficine and Pharmacy in 2018
Supervisors from the College of Fisheries in 2018
Supervisors from the College of Food Science and Engineering in 2018ดูภาพเพิ่มเติมการนำเสนอ
ลงทะเบียน
กำหนดการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2942-8701


ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 6
คณะประมงได้ เป็น 1 ในหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมDownload application formดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปการสัมมนา

คณะประมง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด และแข่งขันทางการประมง งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี และคุณดวงกมล หวังแก้ว โทรศัพท์หมายเลข 0 2942 8894 , 0 2942 8364

**หนังสือเชิญ

**รายละเอียดการประกวดปลากัด

**รายละเอียดการประกวดวาดภาพ การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาระดับนักเรียน และการประกวดแต่งกลอนจากภาพ

**ลิ้งก์สำหรับสมัครการประกวดการวาดภาพ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ”งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562

**ลิ้งก์สำหรับสมัครการประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาระดับนักเรียนงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562

**ลิ้งก์สำหรับสมัครการประกวดแต่งกลอนจากภาพงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562


รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility For Student (AIMS)
เพื่อศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในภาคต้นปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม – ธันวาคม 2562) ณ Hiroshima University หรือ Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน

คุณสมบัติของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
1. นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2561
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
(ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ กรุณาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)

* ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่หน้าห้องคณบดี ชั้น 3 ภายในวันที่ 9 พ.ย. 2561
* สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 พ.ย. 2561
* ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวันที่ 14 พ.ย. 2561
* อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
* ติดต่อสอบถาม : 0-2942-8936
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร


โครงการแลกเปลี่ยน ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
School of Fisheries Sciences และ Graduate School of Fisheries Sciences ณ Hokkaido University เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การประมง แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. Special Auditors
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาประมงโดยดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ 2 หรือสูงกว่า (JLPT N2 ขึ้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2. Special Research Students
รายละเอียดเพิ่มเติม
นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้เจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936ค่าสีมาตรฐานประจำคณะ (สีฟ้าน้ำทะเล) C = 90 M = 42 Y = 55 K = 42

คณะประมงขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
รางวัลบุคคลคุณธรรม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ"
“ครูผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษา หนึ่งในผู้ริเริ่มสร้างวัฒนธรรมการเสียสละ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต”

ขอบคุณลิ้งค์จาก Moral Channel


"ปลาทูไทย หายไปไหน I"
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนทนาในรายการรายการ เคลียร์-คัด ชัดเจน ในประเด็น " ปลาทูไทย หายไปไหน" โดยมีพลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.กังวาลย์ จันทร์โชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสนทนาในรายการ ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

Cr. NBT 2HD ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย


"ปลาทูไทย หายไปไหน II"
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนทนาในรายการรายการ เคลียร์-คัด ชัดเจน ในประเด็น " ปลาทูไทย หายไปไหน" โดยมี รศ.ดร.กังวาลย์ จันทร์โชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ นายทวีป บุญวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรสัตว์น้ำ ร่วมสนทนาในรายการ โดยมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

Cr. NBT 2HD ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]ประชาสัมพันธ์

นางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และได้ไปศึกษาทำการวิจัยที่ Louisiana State University, USA ภายใต้การดูแลของ Prof. Subramaniam Sathivel ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – 25 มกราคม 2561 โดยศึกษาการเพิ่มความคงตัวของสารสกัดแอสตาแซนธินธรรมชาติที่ได้จาก Crawfish shell และ White shrimp shell โดยใช้เทคโนโลยีเอนแคปชูเลชัน และศึกษาสมบัติการเป็น Anti-aging ต่อการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

[รายละเอียดเพิ่มเติม]สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ? 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ได้จัดงาน "สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ?" ณ ห้องประชุม 201 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
[อ่านต่อ...]


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ ห้องสัมมนา 303 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะประมงโดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ในวันที่ 11 - 13 พฤจิกายน 2558 ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โดย ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และ Assoc. Prof. Ryuta Terada จาก Faculty of Fisheries, Kogoshima University ประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]


ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักปลานิลแดงในกระชังในบ่อดินด้วยโทรศัพท์มือถือแอนดรอย 
[อ่านต่อ...]


ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดขนาดความยาวลูกกุ้ง 
[อ่านต่อ...]


มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
งานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องให้ อากาศอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี เป็นหัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยมุ่งเป้า (SMEs) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำผลงานไปแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีการนำผลงานไปใช้ได้จริงที่ บางปะกงฟาร์ม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
16-20 สิงหาคม 2558 [อ่านต่อ...]


มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นประธานการแถลงข่าว ในการนี้ วช.ได้คัดเลือกผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2557 โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และ ดร.จุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20 กรกฎาคม 2558 [อ่านต่อ...]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ ประจำ
ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fisheries Science หรือ Natural Resources and Environments สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
รับสมัครถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง วิธีการสรรหาหัวหน้าศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Economics สังกัดภาควิชาการจัดการประมง จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fisheries Science หรือ Natural Resources and Environments สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fisheries Science หรือ Natural Resources and Environments สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

J.Fish.Env.

แหล่งรวบรวมงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะประมง

Documentary

แหล่งรวบรวมสารคดี ด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั่วโลก

E-Book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กโทรนิคด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประมวลภาพกิจกรรมคณะประมง

งานปีใหม่คณะประมง 2559

งานปีใหม่คณะประมง 2559

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8894
 • โทรสาร:
  0-2942-8894
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900