ภาษาไทย    English

ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
ศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ
สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
สถานีวิจัยกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ

ผศ.ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ📣 ผลการประกวดการนำเสนอผลงาน Model เครื่องมือดักจับขยะ📣
✨รายละเอียดเพิ่มเติม


📣 ประกาศขยายระยะเวลาการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในประเทศ จากคณะประมง ประจำปี 2563📣

👉 ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2563 โดยเสนอโครงการมาที่เลขานุการคณะกรรมการวิจัย (ดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช)
👉 ให้การสนับสนุนทุนวิจัยไม่เกิน 200,000 บาทต่อโครงการ

👉 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1) ไม่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนใดในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในปีที่ขอรับทุน
2) เป็นผู้มีอายุการปฏิบัติงานในคณะประมงไม่เกิน 10 ปี หรือจบการศึกษาปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
3) เป็นผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยคณะประมงมาแล้วไม่เกิน 3 ครั้ง
4) ในกรณีของโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ให้ยกเว้น

👉 ผู้ได้รับทุนต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 หรือเทียบเท่ากลุ่มที่ 2 ขึ้นไป จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยต้องเป็น First author หรือ Corresponding author ให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี หลังสิ้นสุดสัญญาการรับทุน
👉 ผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าวิจัยจัดทำเอกสารรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และดำเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี

✨รายละเอียดเพิ่มเติมผศ.ดร. เมธี แก้วเนิน รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะประมง พร้อมบุคลากรร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ (วบศ.) หรือ School of Integrated Science (SIS) ครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิธีมอบเหรียญรางวัลการเรียนดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีมอบทุนการศึกษาคณะประมง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
ภาพถ่ายเพิ่มเติม


📣ประกาศผู้ที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 📣
รายละเอียดเพิ่มเติม
นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ให้นิสิตเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2563 ตามกำหนดการด้านล่างนี้ 👇
--------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม11 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


สรุปขั้นตอนการขอรับใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ งานทางวิทยาศาสตร์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์24 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนวันที่ 23 ก.ค. 2563 ผศ.ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ (มก.) และทีมนักวิจัยคณะประมง เข้าพบ ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวย-การสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และทีมงาน เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย ระยะที่ 2 ซึ่งมี อ.ดร. ธนัสพงษ์ โภควนิช จากภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลเป็นหัวหน้าโครงการ
โครงการพัฒนาแบบจำลองทางสมุทรศาสตร์และระบบเตือนภัยล่วงหน้าบริเวณอ่าวไทย ระยะที่ 2 มีการพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการตรวจวัดทางทะเลอาธิเช่น ระบบสถานีตรวจวัดทางทะเลแบบโทรมาตร GOT001 ทุ่นติดตามกระแสน้ำหรือ“ทุ่นกระแสสมุทร” และระบบตรวจวัดต่อเนื่องแบบโทรมาตร รวมถึงการพัฒนาแบบจำลองกระแสน้ำและคุณภาพน้ำของอ่าวไทย
เทคโนโลยี ข้อมูลและแบบจำลองที่เกิดขึ้น สสน. และ มก. จะได้นำมาพัฒนาต่อ-ยอดงานวิจัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำและการประมงของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยต่อไป📣📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะประมง ปีการศึกษา 2563💻📱
📣📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนอุดหนุนการศึกษาคณะประมง ปีการศึกษา 2563💻📱


📣📣แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วิทยาเขตบางเขน)📣📣
📣📣แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาเขตกำแพงแสน)📣📣📣📣การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึษานิสิตคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2563💻📱
📣📣การสมัครขอรับทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2563💻📱


รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา (สำหรับนิสิตต่างชาติ) ประจำปี 2020วารสาร Journal of Fisheries and Environment ประจำคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วารสารนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus ได้รับการจัดอันดับโดย SJR (Scimago Journal & Country Rank) ให้อยู่ใน Quartile 4 ในปี 2019
Editor in Chief: ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร
Email : j.fish.env@ku.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

Websiteรายละเอียดเพิ่มเติม
กรอกใบสมัคร
📣📣ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 📣📣12 มิ.ย. 2563 : เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมหารือและให้คำปรึกษากับทีมงานคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง พร้อมทั้งรองคณบดี และหัวหน้าภาควิชาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ใน 5 สาขาวิชา รวมถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือของภาควิชาในการดำเนิน "โครงการวิจัยและพัฒนาระบบกระชังเลี้ยงปลาในทะเลสำหรับวิสาหกิจชุมชน" เพื่อให้เป็นโครงการนำร่องในการสร้างแหล่งอาหารโปรตีน ยกระดับอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) บนพื้นฐาน/แพลต ฟอร์ม Biodiversity- Circular-Green, BCG Economy ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง11 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Link for scholarship application form.

รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูล CV อาจารย์จาก OUC
Supervisors from School of Meficine and Pharmacy in 2018
Supervisors from the College of Fisheries in 2018
Supervisors from the College of Food Science and Engineering in 2018
ผลจากความร่วมมือในการสร้างความตระหนักรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะ และการจัดการขยะพลาสติกรีไซเคิล ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิไอวีแอล ในส่วนซึ่งดำเนินการโดยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านการคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลขยะพลาสติก จึงได้มีการผลิตเสื้อยืดคอปกสีน้ำทะเล (สีประจำคณะประมง) จากเส้นใยของขวดพลาสติก ประเภทขวดน้ำดื่มชนิดใส (PET) จำนวน 12 ขวด สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเส้นใยในการผลิตเสื้อได้ 1 ตัว สำหรับผู้ที่สนใจจะได้เสื้อดังกล่าว มีจำหน่ายในราคาตัวละ 350 บาท (มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย)
สนใจกรุณาติดต่อคุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี สำนักงานเลขานุการคณะประมง
0-2942-8894 (ในเวลาราชการ)


ติดต่อแลกเสื้อ
วิทยาเขตบางเขน

ครั้งที่ 1 บุคลากร วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ครั้งที่ 2 นิสิตและบุคลากร วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 – 16.00 -น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญอินทรัมพรรย์

สถานีวิจัยฯ
ติดต่อขอแลกที่สำนักงานของสถานีวิจัยฯ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 และ
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 และผู้ประสานงานติดต่อขอรับเสื้อที่คณะประมง หากท่านใดมีความต้องการเสื้อเพิ่มเติมสามารถซื้อในราคาตัวละ 350 บาทวันที่ 9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54 ณ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (อาคาร 45 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง กล่าวเปิดงานการอภิปรายพิเศษ เรื่อง " วิกฤตขยะทะเลไทย (Marine debris crisis)" ในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 สาขาประมง เเละเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปีี
ลิ้งก์ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมASEAN International Mobility for Students (AIMS)
National Chung Hsing University (NCHU)
Nagoya University Program for Academic Exchange


PARE Program
PARE program details
Application Form
Self Assessment Sheet


PM 2.5 เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้ PM2.5 คืออะไร และมาจากไหน PM2.5 คือฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้และกระบวนการอื่น ฝุ่นพวกนี้มีขนาดเล็ก พอขนาดเล็กลงก็จะอยู่ในบรรยากาศได้นาน ซึ่งฝุ่นกลุ่มนี้ในเชิงของสิ่งเเวดล้อม เราจะใช้ศัพท์อยู่สองคำ คือ PM2.5 และ PM10 (ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://waymagazine.org/pm2-5surat-bualert/) PM2.5 เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร ขนาดเล็กกว่าเส้นผมประมาณ 20 เท่า ล่องลอยอยู่ในอากาศ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่หากมีปริมาณมาก เมื่อรวมกับไอน้ำ และก๊าซต่างๆ ในอากาศ จะเห็นเป็นลักษณะของหมอกควัน ซึ่งการที่มีฝุ่น PM2.5 ในปริมาณมาก ๆ จะถือได้ว่าเป็นมลพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ ตามการแจ้งเตือนขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราควรหลีกเลี่ยง และหาทางป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มี KU TOWER หรือ “สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศ” ซึ่ง ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบ จาก ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยสถานีตรวจวัดดังกล่าว เป็นเสาสูงขนาด 117 เมตร ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่คณะประมง และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน นับเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ในการวิจัยอิทธิพลของมูลสารในบรรยากาศต่อลักษณะอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินในเขตเมือง สามารถตรวจวัดค่าความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านมลภาวะในอากาศ การเฝ้าระวัง และให้ข้อมูลความเข้มข้นของฝุ่น PM2.5 ในอากาศ แก่สาธารณชน เพื่อการดูแลและป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM2.5
ติดตามรายงานคุณภาพอากาศออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติมการรับมอบ KU TOWERวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะประมง ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนน้ำ (Floating Solar) จากบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารบริษัท บีซีพีจี เป็นผู้ส่งมอบ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความอนุเคราะห์ แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนน้ำ กำลังการผลิต 39.06 กิโลวัตต์พีค (53.1045 แรงม้า) ณ บ่อน้ำหน้าคณะประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม และการทดลองโครงการนำร่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด (Zero Emission Building) ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งพลังงานไทย


คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มก. สมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทย และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ได้ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ เพื่อรณรงค์กินกุ้ง ปลากะพงขาวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP ไร้สารตกค้างและราคาถูก ณ บริเวณลานกิจกรรมนิสิต คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ได้ต้อนรับคณะจาก FACULTY OF FISHERIES AND MARINE SCIENCE, UNIVERSITY OF BRAWIJAYA, INDONESIA ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะประมง และปรึกษาด้านความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ ณ ห้อง 307 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนขอเชิญร่วมแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ วันทนา อยู่สุข
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00-10.00 น. ณ ห้องสมุดสุรีย์วิมลโลหการ ชั้น 1 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง


ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 6
คณะประมงได้ เป็น 1 ในหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมค่าสีมาตรฐานประจำคณะ (สีฟ้าน้ำทะเล) C = 90 M = 42 Y = 55 K = 42

คณะประมงขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
รางวัลบุคคลคุณธรรม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ"
“ครูผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษา หนึ่งในผู้ริเริ่มสร้างวัฒนธรรมการเสียสละ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต”

ขอบคุณลิ้งค์จาก Moral Channelประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์

นางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และได้ไปศึกษาทำการวิจัยที่ Louisiana State University, USA ภายใต้การดูแลของ Prof. Subramaniam Sathivel ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – 25 มกราคม 2561 โดยศึกษาการเพิ่มความคงตัวของสารสกัดแอสตาแซนธินธรรมชาติที่ได้จาก Crawfish shell และ White shrimp shell โดยใช้เทคโนโลยีเอนแคปชูเลชัน และศึกษาสมบัติการเป็น Anti-aging ต่อการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

[รายละเอียดเพิ่มเติม]สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ? 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ได้จัดงาน "สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ?" ณ ห้องประชุม 201 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
[อ่านต่อ...]


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ ห้องสัมมนา 303 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะประมงโดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ในวันที่ 11 - 13 พฤจิกายน 2558 ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โดย ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และ Assoc. Prof. Ryuta Terada จาก Faculty of Fisheries, Kogoshima University ประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]


ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักปลานิลแดงในกระชังในบ่อดินด้วยโทรศัพท์มือถือแอนดรอย 
[อ่านต่อ...]


ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดขนาดความยาวลูกกุ้ง 
[อ่านต่อ...]


มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
งานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องให้ อากาศอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี เป็นหัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยมุ่งเป้า (SMEs) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำผลงานไปแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีการนำผลงานไปใช้ได้จริงที่ บางปะกงฟาร์ม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
16-20 สิงหาคม 2558 [อ่านต่อ...]


มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นประธานการแถลงข่าว ในการนี้ วช.ได้คัดเลือกผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2557 โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และ ดร.จุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20 กรกฎาคม 2558 [อ่านต่อ...]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง จำนวน 4 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
สาขา เทคโนโลยีทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานเลขานุการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469
[รายละเอียดเพิ่มเติม] [ใบสมัคร]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลืือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลืือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
สาขา อาหารสัตว์น้ำ สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานแผนและประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
จำนวน 4 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา เทคโนโลยีทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัดสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8894 หรือ นักทรัพยากรบุคคล โทร.08-5321-5469
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8894
 • โทรสาร:
  0-2942-8894
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900.