ภาษาไทย    English

ห้องสมุดสุรีย์ วิมลโลหการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
ศูนย์เครื่องมือกลางคณะประมง
สถานีวิจัยประมงศรีราชา
สถานีวิจัยประมงคลองวาฬน
ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่ง
สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
สถานีวิจัยกำแพงแสน
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ

ผศ.ดร. สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะประมง ร่วมพิธีเปิดและส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนน้ำ (Floating Solar) จากบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารบริษัท บีซีพีจี เป็นผู้ส่งมอบ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความอนุเคราะห์ แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนน้ำ กำลังการผลิต 39.06 กิโลวัตต์พีค (53.1045 แรงม้า) ณ บ่อน้ำหน้าคณะประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ฝึกอบรม และการทดลองโครงการนำร่องการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด (Zero Emission Building) ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งพลังงานไทยรับสมัครนิสิตและบุคลากร คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ASEA-UNINET International Community Outreach Program : Life Below Water จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 ธันวาคม 2562 ที่ Universitas Airlangga,
สุราบายา และ Diponegoro University, เซมารัง ประเทศอินโดนีเซีย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าทีธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 หรือ โทร.0-2942-8936
สมัครออนไลน์
สำหรับนิสิต สำหรับบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดโครงการ : Brochure COP 2019 Singleสาขาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58 ระหว่าง วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 The 58th Kasetsart University Annual Conference
กำหนดรับสมัครและส่งผลงานผ่านออนไลน์ได้ที่ี่ http://annualconference.ku.ac.th ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มก. สมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทย และเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ได้ร่วมจัดโครงการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ เพื่อรณรงค์กินกุ้ง ปลากะพงขาวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP ไร้สารตกค้างและราคาถูก ณ บริเวณลานกิจกรรมนิสิต คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง ได้ต้อนรับคณะจาก FACULTY OF FISHERIES AND MARINE SCIENCE, UNIVERSITY OF BRAWIJAYA, INDONESIA ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะประมง และปรึกษาด้านความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ ณ ห้อง 307 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ดร.จุฑา มุกดาสนิท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรคณะประมง ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครอบรอบปีที่ 53 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนขอเชิญร่วมแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ วันทนา อยู่สุข
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00-10.00 น. ณ ห้องสมุดสุรีย์วิมลโลหการ ชั้น 1 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง


ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) รุ่นที่ 6
คณะประมงได้ เป็น 1 ในหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (screening) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 6 พ.ศ. 2561
รายละเอียดเพิ่มเติมค่าสีมาตรฐานประจำคณะ (สีฟ้าน้ำทะเล) C = 90 M = 42 Y = 55 K = 42

คณะประมงขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
รางวัลบุคคลคุณธรรม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ"
“ครูผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษา หนึ่งในผู้ริเริ่มสร้างวัฒนธรรมการเสียสละ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต”

ขอบคุณลิ้งค์จาก Moral Channelประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์

นางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และได้ไปศึกษาทำการวิจัยที่ Louisiana State University, USA ภายใต้การดูแลของ Prof. Subramaniam Sathivel ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – 25 มกราคม 2561 โดยศึกษาการเพิ่มความคงตัวของสารสกัดแอสตาแซนธินธรรมชาติที่ได้จาก Crawfish shell และ White shrimp shell โดยใช้เทคโนโลยีเอนแคปชูเลชัน และศึกษาสมบัติการเป็น Anti-aging ต่อการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

[รายละเอียดเพิ่มเติม]สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ? 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ได้จัดงาน "สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ?" ณ ห้องประชุม 201 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
[อ่านต่อ...]


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ ห้องสัมมนา 303 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะประมงโดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ในวันที่ 11 - 13 พฤจิกายน 2558 ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โดย ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และ Assoc. Prof. Ryuta Terada จาก Faculty of Fisheries, Kogoshima University ประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]


ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักปลานิลแดงในกระชังในบ่อดินด้วยโทรศัพท์มือถือแอนดรอย 
[อ่านต่อ...]


ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดขนาดความยาวลูกกุ้ง 
[อ่านต่อ...]


มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
งานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องให้ อากาศอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี เป็นหัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยมุ่งเป้า (SMEs) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำผลงานไปแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีการนำผลงานไปใช้ได้จริงที่ บางปะกงฟาร์ม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
16-20 สิงหาคม 2558 [อ่านต่อ...]


มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นประธานการแถลงข่าว ในการนี้ วช.ได้คัดเลือกผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2557 โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และ ดร.จุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20 กรกฎาคม 2558 [อ่านต่อ...]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สอบถามรายละเอียด โทร.0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะประมงสอบถามรายละเอียด โทร.0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่่วไป สอบถามรายละเอียด โทร.0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ สอบถามรายละเอียด โทร.0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กำแพงแสน) สอบถามรายละเอียด โทร.0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สังกัดภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บางเขน) สอบถามรายละเอียด โทร.0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง สอบถามรายละเอียด โทร.0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการคณะระมง สอบถามรายละเอียด โทร.0-2942-8894
ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว ณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์ และคณะประมงจะดำเนินการต่อไป
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการ จำนวน 2 อัตราสอบถามรายละเอียด โทร.0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะประมงสอบถามรายละเอียด โทร.0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8894
 • โทรสาร:
  0-2942-8894
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900.