ภาษาไทย    English

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้
และผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ


รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries

ด่วน
Ocean University of China ขอเปลี่ยนเปลงกำหนดการรับสมัครทุน หลักสูตร สองปริญญา (Dual Degree)
Master of Agriculture (Aquaculture) หรือ
Master of Engineering (Aquatic Products Processing and Storage) หรือ
Master of Medicine (Microbiological and Biochemical Pharmacy) ของ Ocean University of China ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
[ตารางกิจกรรมการรับสัมคร/รายละเอียดทุน]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
[download ใบสัมคร]


ผลการประกวดแต่งกลอนจากภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน-ปลาย งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 [รายละเอียดเพิ่มเติม]
ดูภาพเพิ่มเติมได้จากเพจคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลการประกวดการจัดตู้ปลา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
ดูภาพเพิ่มเติมได้จากเพจคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลการประกวดวาดภาพระดับอนุบาล “ประมงวิถีไทย”
งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
ดูภาพเพิ่มเติมได้จากเพจคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ผลการประกวดปลากัด
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์
คณะประมงขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด และแข่งขันทางการประมง งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
[รายละเอียดกิจกรรมการประกวดและแข่งขัน]

**กรอกแบบฟอร์มใบสมัครการประกวดและแข่งขันทางประมง งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ออนไลน์**
สมัครกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนจากภาพ
สมัครกิจกรรมการประกวดการจัดตู้ปลา
สมัครกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ระดับอนุบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี โทรศัพท์ 08-7119-9676
คุณดวงกมล หวังแก้ว โทรศัพท์ 08-0773-7503


ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561(โควตาบุตรชาวประมง)
รับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่15-30 มกราคม 2561
เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบสมัคร วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 20.00 น.
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะประมง โทร. 0-2942-8894


ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 (โควตา ศอ.บต.)
รับสมัครผ่านระบบ online ทาง www.admission.ku.ac.th วันที่15-30 มกราคม 2561
เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
ปิดระบบสมัคร วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 20.00 น.
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะประมง โทร. 0-2942-8894


งานสัมมาทิฏฐิคณะประมง ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะประมงได้จัดงานสัมมาทิฏฐิคณะประมง ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องบรรยาย 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง และกิจกรรม เสริมสร้างความรักสามัคคี บุคลากร คณะประมง ณ บริเวณลานกิจกรรมคณะประมง
ดูภาพเพิ่มเติมได้จากเพจคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ยังไม่ได้กรอกแบบประเมินออนไลน์ สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ได้จากภาพหรือลิ้งค์แบบประเมินออนไลน์ด้านล่าง

แบบประเมินออนไลน์โครงการ สัมมาทิฏฐิคณะประมง ประจำปี พ.ศ. 2561


แบบประเมินออนไลน์กิจกรรม เสริมสร้างความรักสามัคคี บุคลากร คณะประมง


"ปลาทูไทย หายไปไหน I"
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนทนาในรายการรายการ เคลียร์-คัด ชัดเจน ในประเด็น " ปลาทูไทย หายไปไหน" โดยมีพลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.กังวาลย์ จันทร์โชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสนทนาในรายการ ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

Cr. NBT 2HD ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย


"ปลาทูไทย หายไปไหน II"
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนทนาในรายการรายการ เคลียร์-คัด ชัดเจน ในประเด็น " ปลาทูไทย หายไปไหน" โดยมี รศ.ดร.กังวาลย์ จันทร์โชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ นายทวีป บุญวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรสัตว์น้ำ ร่วมสนทนาในรายการ โดยมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

Cr. NBT 2HD ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดงานทำบุญเลี้ยงพระและกิจกรรมสัมมา-ทิฏฐิ คณะประมง ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารบุญ-อินทรัมพรรย์
คณะประมง จึงขอเรียนเชิญบุคลากร และนิสิตคณะประมงทุกท่านเข้าร่วมกิจรรม ตามวัน และเวลาดังกล่าวประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครอบรอบปีที่ 24 ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ อาคารหลังใหม่ และหลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารุรกิจ ครบรอบปีที่ 25 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ IUCN ได้จัดประชุมระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region ที่โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ ร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดการปัญหาขยะทะเล โดยคณะผู้จัดประชุมได้สรุปร่วมกันว่า "อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา" และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นบริเวณที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีการพัฒนาหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องขยะทะเล จึงกำหนดให้เป็นพื้นที่ศึกษาภาคสนามของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะทะเล" ในวันดังกล่าว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แสดงออกถึงความพร้อมเพียงสามัคคีและการนำแผน "อ่าวพังงา อุทยานท่องเที่ยวชุมชน" ไปใช้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป
ทั้งนี้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะประมง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ อาสาสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจำนวน จำนวนกว่า 200 คน ได้จัดกิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะทะเล" และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Ao Phang - Nga Model โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ต.กาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา พร้อมลงพื้นดูการบริหารจัดการขยะทะเล บริเวณเขาพิงกัน เกาะทะลุ และชุมชนเกาะปันหยีเมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (ระนอง) กรมทรัพยากรทาทะเลและชายฝั่ง ได้จัดโครงการ “ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยนำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน 68 คน จาก 11 โรงเรียนเข้าร่วมเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนผ่านการสัมผัสจริง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บ้านเกิดตนเอง ซึ่งจะนำมาสู่การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป


ประชาสัมพันธ์
ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ เมือง Ghent ประเทศ Belgium และในช่วงระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ณ กรุง Vienna ประเทศ Austria อาจารย์ ดร. สุขกฤช นิมิตรกุล ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผู้ประสานงานโครงการ Support of International Plat form Merging Labour and Education (project SIMPLE) (https://www.projectsimple.eu) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนจากสหภาพยุโรป (Co-funded by Erasmus+ program) ได้เดินทางไปเพื่อเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “Best practices of Alumni Centers” และ Training course for staff of Asian Alumni Centres” ตามลำดับ โดยการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการดำเนินงานของ alumni centers (AC) และ career center (CC) ของมหาวิทยาลัยจากทางทวีปเอเชียและจากมหาวิทยาลัยจากทางทวีปยุโรป อีกทั้งมีการฝึกบุคลากรให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และเทคนิดต่างในการดำเนินงานเพื่อให้ก่อประโยชน์สุงสุดต่อโอกาสการเข้าทำงานหลังจบการศึกษาของนิสิต โดยทั้งนี้ทางคณะประมงจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อประกอบการจัดงาน “นิสิตคณะประมงพบผู้ประกอบการ” (career day) ในปลายเดือนมีนาคม 2018 ที่จะถึงนี้ต่อไป

During 12-14 June 2017 in Ghent (Belgium) and during 9-13 October 2017 in Vienna (Austria), Dr. Sukkrit Nimitkul participated in a workshop titled “Best practices of Alumni Centers” and “Training course for staff of Asian Alumni Centers” respectively. He represented Kasetsart University in the project called “Support of International Platform Merging Labour and Education” (project SIMPLE) (https://www.projectsimple.eu) which is co-funded by Erasmus+ program of the European Union. The meetings were very informative and helpful. Representatives from Asian partners and European partners exchanged their experiences in organizing alumni centers (AC) and career center (CC). In cooperation with project SIMPLE, faculty of fisheries (Kasetsart University) will also organize a career day at the end of March 2018.


ประชาสัมพันธ์
ลานจอดรถยนต์บริเวณภายในคณะประมง สำหรับบุคลากร และญาติของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกั้นทางเดินระหว่างภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล กับภาควิชาการจัดการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 18.30 น. บุคลากร และนิสิตคณะประมงได้เข้าร่วม กิจกรรม “อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนแผ่นฟ้า เสด็จสู่สวรรคาลัย” ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสำคัญนี้ขึ้น เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้


เมื่อวันที่ 9 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์พร้อมคณะคณาจารย์ และบุคคลากรคณะประมง ได้เดินทางไปยังสถาบันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาเซียน (China-ASEAN Center for Joint Research and Promotion of Marine Aquaculture Technology) มหาวิทยาลัย Sun Yat-sen ที่มณฑลกว่างตง เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือด้านความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร. He Jianguo ผู้อำนวยการสถาบัน และคณะร่วมต้อนรับ การหารือครั้งนี้คณะประมงสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้านการวิจัยของทางคณาจารย์และบุคลากรได้เป็นอย่างดี และมีการลงนามในเอกสารความความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะประมง ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หน้าอาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำหลังคาที่จอดรถข้างตึกภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทำกั้นทางเดินระหว่างภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลกับภาควิชาการจัดการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
[ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้าง และแบบฟอร์มเสนอราคา]


คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร คณะประมง (อาคารเมฆบุญพราหมณ์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
[ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้าง และแบบฟอร์มเสนอราคา]


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครอบรอบปีที่ 51 ปี ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครอบรอบ 39 ปี


เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบปีที่ 16 สถานีฯ ได้จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ระตะนะอาพร ได้ต้อนรับ Dr. Reiny Tumbol, Dr. Daisy Makapedua, Dr. Florence Verra, Dr. Jardie Andaki and Dr. และ Mrs. Alvon Jusuf คณาจารย์จาก Faculty of Fisheries and Marine Science, Sam Ratulangi University, Indonesia ได้ให้เกียรติเยี่ยมคณะประมงเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรสองปริญญา และความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง Faculty of Fisheries and Marine Science, Sam Ratulangi University และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะประมง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาย วรชนะนันท์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และอาจารย์ ดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสานต่อสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการสาธิตเกษตร-มิยาซากิ จากนั้นได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ พ่วงเจริญ ให้การต้อนรับ


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะประมง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสุธรรม อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม


กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะประมง ปีการศึกษา 2560-2561 "วันคณาจารย์คณะประมงพบผู้ปกครอง" และ "ปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง
[รายละเอียดกำหนดการ วิทยาเขตบางเขน]
[รายละเอียดกำหนดการ วิทยาเขตกำแพงแสน]


เมื่อวันที่ 6 และ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะประมง ร่วมต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะได้ให้เกียรติเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานเชิงวิเคราะห์ของคณะประมง


ประชาสัมพันธ์ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2560 ณ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน วิทยาเขตกำแพงแสน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพศิตา หรือ คุณธิดารัตน์ โทร. 0-3435-1594 ในวันและเวลาราชการ ฟรีค่าใช้จ่าย
[รายละเอียด]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ ในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8894
[รายละเอียด]


ด้วยคณะประมงกำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม : วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทิตา เพื่อความเป็นสิริมงคง และปลุกจิตในการตระหนักและเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นมรดกแห่งวัฒนธรรมที่สืบสานต่อเนื่องกันมา คณะประมงจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานดังกล่าวในวันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง โดยมีกำหนดการดังนี้

10.00-10.30 น. - ลงทะเบียน

10.30-11.30 น. - พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำคณะ รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส

11.30-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัว โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อโควตาบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2560
[รายละเอียด] [เพิ่มเติม]


ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มาสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดคณะประมงถือว่าสละสิทธิ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8894
[รายละเอียด]


ประชาสัมพันธ์ คณะประมงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2560 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) จำนวนรับ 5 คน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8894 [รายละเอียด]


ผลการประกวดจัดตู้ปลา และแต่งกลอนจากภาพ งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ผลการประกวดจัดตู้ปลา ระดับประถมศึกษา] [ผลการประกวดจัดตู้ปลา ระดับมัธยมตอนต้น] [ผลการประกวดจัดตู้ปลา ระดับมัธยมตอนปลาย] [ผลการประกวดแต่งกลอนจากภาพ ระดับมัธยมตอนต้น] [ผลการประกวดแต่งกลอนจากภาพ ระดับมัธยมตอนปลาย]


กำหนดการอภิปรายพิเศษ สาขาประมง เรื่อง "ปลานิล" ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ประเทศไทย ๔.๐ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 [รายละเอียด]


ประชาสัมพันธ์ งานบรรยายพิเศษ เรื่อง “เหลียวหน้า แลหลัง ร่วมพัฒนา ฝ่าวิกฤตประมงไทย” โดย อธิบดีกรมประมง และ คณบดีคณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 ห้อง 205 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [รายละเอียด]


ผลการประกวดวาดภาพระดับอนุบาล "ใต้ร่วมพระบารมีรัชกาลที่ ๙ กับการประมง" งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงกมล หวังแก้ว และคุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี โทรศัพท์ 0-2942-8894, 0-2942-8364 [ผลการประกวดวาดภาพ]


ผลการประกวดปลากัด งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณดวงกมล หวังแก้ว และคุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี โทรศัพท์ 0-2942-8894, 0-2942-8364 [ผลการประกวดปลากัด]


คณะประมงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2560 (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนรับ 10 คน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8894 [กำหนดการเดิม] [กำหนดการใหม่]


คณะประมงขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : งานปีใหม่ และสัมมาทิฏฐิคณะประมง ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องบรรยาย 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โดยมีกำหนดการดังนี้

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมอาหารว่าง

09.00-12.00 น. สัมมาทิฏฐิคณะประมง ประจำปี 2560 โดยผู้บริหารคณะประมง

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องกาญจนภาชน์ลิ่วมโนมนต์ ชั้น 2


คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทั้งนี้คณะประมง ได้กำหนดให้มีกิจกรรมประกวดและแข่งขันทางการประมงในงานเกษตรแฟร์ เช่น การประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ใต้ร่มพระบารมีรัชกาลที่ 9 กับการประมง” การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาระดับนักเรียน การประกวดแต่งกลอนจากภาพ การแข่งขันประกวดปลากัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี และคุณดวงกมล หวังแก้ว โทรศัพท์ 0-2942-8894, 0-2942-8364
[หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม] [การประกวดการวาดภาพ/ใบสมัคร] [การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาระดับนักเรียน/ใบสมัคร] [การประกวดแต่งกลอนจากภาพ/ใบสมัคร]


คณะประมงเปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรชาวประมง (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) เข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนรับ 10 คน เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 - 25 มกราคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา โทร. 0-2942-8894
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงาน เกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2559 วันที่ 1-11 ธันวาคม 2559"
[รายละเอียดการรับสมัคร]


รับสมัครส่งผลงานคลิปวีดีโอ ประชาสัมพันธ์คณะประมง ในหัวข้อ "ประมง 360 องศา"
[รายละเอียดการรับสมัคร] [ใบสมัคร]


สถานีวิจัยประมงสมุทรสงครามได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ แพลงก์ตอน เพื่อศึกษาค่าดรรชนีชี้วัดต่างๆ กรณีสาเหตุการตายของปลากระเบนในพื้นที่ บริเวณลำน้ำแม่กลอง เขตจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 8 สถานีเก็บน้ำ โดย 6 สถานีเก็บน้ำ ในจังหวัดสมุทรสงคราม และ 2 สถานีเก็บน้ำ ในจังหวัดราชบุรี เบื้องต้นเกิดจากการขาดออกซิเจนในน้ำ เนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำแม่น้ำมีปริมาณต่ำ


ประกาศคณะประมง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ส๔๙/๒๕๕๙ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

[รายละเอียดเพิ่มเติม] [เอกสารสอบราคา]


ประกาศคณะประมง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิจัยชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ส๔๗/๒๕๕๙ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิจัยชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ตามประกาศ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

[รายละเอียดเพิ่มเติม] [เอกสารสอบราคา]


ประกาศคณะประมง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการเรียนการสอนและการแปรรูปสัตว์น้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ส.๔๘/๒๕๕๙ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารการเรียนการสอนและการแปรรูปสัตว์น้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

[รายละเอียดเพิ่มเติม] [เอกสารสอบราคา]


ประกาศคณะประมง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการและหอพัก ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ส๔๖/๒๕๕๙ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการและหอพัก ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตามประกาศ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

[รายละเอียดเพิ่มเติม] [เอกสารสอบราคา]รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการ


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง พ.ศ. 2559 (แก้ไข)

รายละเอียดเพิ่มเติม


ด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีกำหนดจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ได้ที่ http://annualconference.ku.ac.thผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงอาหาร สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ๑ ชุด โดยวิธีสอบราคา
รายละเอียดเพิ่มเติม


วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 ขอเชิญนิสิตบุคลากรทุกคน ร่วมกันในงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มาร่วมใจกันพัฒนาคณะของเรา ให้ร่มรื่นน่าอยู่กัน ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ (ขอความร่วมมือสวมเสื้อสีเขียว)


สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาพิเศษเรื่อง "กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจสดใส? หรือมหัตภัยเงียบ ? ในวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน ส่งใบสัมครได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0-2942-7447หรือราง email : ludda_13@hotmail.com, ffisjpp@ku.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559

**หมายเหตุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.จิตราภรณ์ ฟักโสภา โทร.09-9320-7766 หรือสำนักงาน 0-2942-8936

กำหนดการเสวนาพิเศษเรื่อง
“กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?”
วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.00 – 09.30 น. เริ่มรับลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. พิธีเปิด
09.45 – 11.45 น. การเสวนาพิเศษเรื่อง “กุ้งเครย์ฟิช ธุรกิจแสนสดใส? หรือมหันตภัยเงียบ?”
ดำเนินรายการโดย ดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ม.เกษตรศาสตร์

ผู้ร่วมเสวนา มีดังนี้
1) ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง
2) ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
3) ดร.สุขกฤช นิมิตรกุล คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
4) คุณกิจจา สกลชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้กุ้งก้ามแดง Yabby House
5) คุณณัชชา วงษ์ลอย ประธานศูนย์เรียนรู้กุ้งก้ามแดง Yabby House
6) คุณธนพัต ทวีรัตน์ ผู้เพาะพันธุ์กุ้งก้ามแดง
7) คุณสุเมธ ฟูเฟื่อง ประธานสมาพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงแห่งประเทศไทย

11.45 – 12.00น.  ถำม-ตอบปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ สรุปผลและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมฟังเสวนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังเสวนาพร้อมพิกัดสถานที่


ประกาศผล กิจกรรมการประกวดวาดภาพ-ระบาย สีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชนและสัตว์น้ำ” (Youth and Fish Drawing Competition)

ผลการประกวด Junior High School Category ผลการประกวดSenior High School Category ภาพบรรยากาศ


บึนทึกข้อความ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ประจำ ปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [ใบสมัครทุน]


กิจกรรมการประกวดวาดภาพ-ระบาย สีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “เยาวชนและสัตว์น้ำ” (Youth and Fish Drawing Competition)

รายละเอียดเพิ่มเติม


รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ-ระบายสี
หัวข้อ "เยาวชนและสัตว์น้ำ" (Youth and Fish Drawing Competition)
รายละเอียดเพิ่มเติมพบกันทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน ณ ลานกิจกรรมนิสิตคณะประมง เวลาประมาณ 07.00 - 10.00 น.


การสอบสัมภาษณ์ Admission (บางเขน)
รายละเอียดเพิ่มเติม


การสอบสัมภาษณ์ Admission โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาคปกติ) วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อโควตาบุตรชาวประมง ปีการศึกษา 2559 - 2560 (เพิ่มเติม)
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อโควตาบุตรชาวประมง ปีการศึกษา 2559 - 2560
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง ประจำปี 2558 
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะประมง ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 เห็นสมควรให้ปรับปรุง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง ประเภทต่างๆ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และเอื้อต่อการบริหารจัดการ... 
[อ่านต่อ...]ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AIMS Japan 2018 คณะประมง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน AIMS Japan 2018 เพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น Hiroshima University เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ภาคต้น ปีการศึกษา 2561) โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. นิสิตคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3 ในปีการศึกษา 2561
4. GPA 2.50 ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย (สามารถดาวน์โหลดได้จากเพจคณะประมง)
2. Transcript ฉบับจริง 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (ถ้ามี)
6. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOELF (ถ้าไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ)
โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มกราคม 2561 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง โทร. 0-2942-8644 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936

[ดาวน์โหลดใบสัมคร]


ประชาสัมพันธ์

คณะประมงมีความประสงค์เปิดรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Kochi University ประจำปี 2560 โดยมีกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 5 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยทาง Kochi U.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งนี้ นิสิตที่มีความสนใจและประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดหรือรับใบสมัคร และสมัคร ได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง 08-4701-2089 และธุรการหน้าห้องคณบดี ที่ 0-2942-8936

[ดาวน์โหลดใบสัมคร]


ประชาสัมพันธ์

นางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และได้ไปศึกษาทำการวิจัยที่ Louisiana State University, USA ภายใต้การดูแลของ Prof. Subramaniam Sathivel ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – 25 มกราคม 2561 โดยศึกษาการเพิ่มความคงตัวของสารสกัดแอสตาแซนธินธรรมชาติที่ได้จาก Crawfish shell และ White shrimp shell โดยใช้เทคโนโลยีเอนแคปชูเลชัน และศึกษาสมบัติการเป็น Anti-aging ต่อการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) ประจำปี 2561 นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2-4 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม หรือฟิลิปปินส์ ประจำปี 2561 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 08-4701-2089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะประมง เรื่อง สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2560

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ Sun Yat-Sen University และShanghai Ocean University ที่จีนแบบเต็มเวลาอย่างละ 5 ทุน ด้าน Marine fish, Shrimp disease, Nutrition, Development biology, Reproduction biology ท่านที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ 0-2942-8936 หรือ 08-4701-2089 ภายใน 11 สิงหาคม 2560


ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ Pukyong National University ประเทศเกาหลี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) คณะประมง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 (รหัส 0087 คณะประมง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะประมง โทร. 0-2942-8894

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) คณะประมง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาคปกติ) วิทยาเขตกำแพงแสนประจำปีการศึกษา 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะประมงวิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-1594

[รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาเขตบางเขน]
[รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาเขตกำแพงแสน]
[ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. บางเขน 2560]
[ปฏิทินกิจกรรมคณะประมง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปีการศึกษา 2560]


ประชาสัมพันธ์

รับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าร่วมโครงการ Okayama -Kasetsart International Practical Environmental Education Program ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 จำนวน 1 คน โดยมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถรับใบสมัครและสมัครได้ที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2942-8936

[ใบสมัคร]

ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Kyoto University

สำหรับนิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ในปีการศึกษา 2560 และมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-24 มิถุนายน พ.ศ. 2560นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โทรศัพท์ 0-2942-8936 หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560

(รอบที่ 2)

นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936

ทั้งนี้ นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษ โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบจำนวน 1,000 บาท
[ใบสมัคร]


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ Postgraduate Programme

คณะประมงได้ร่วมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Postgraduate Programme on Tropical Fisheries with International Linkage (ILP) ร่วมกับ คณะประมง จาก 6 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น The University of the Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ Nha Trang University ประเทศเวียดนามและ Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ประสงค์เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป คะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.25 เข้าร่วมโครงการ Postgraduate Programme on Tropical Fisheries with International Linkage (ILP) ประจำปี 2560

โดยนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ภายในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ 095-5641105, ดร.นภาขวัญ แหวนเพชร 089-4592113
[ใบสมัคร]


ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936

ทั้งนี้ นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบจำนวน 1,000 บาท
[รายละเอียด]


Graduate School of Global Food Resources Hokkaido University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8936 เวลา 8.30-16.30 น.
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลียนนิสิต และบุคลากรภายใต้กรอบโครงการ Mevlana Exchang Programme Protocol ประจำปีการศึกษา 2017-2018
[รายละเอียด]


Graduate School of Global Food Resources Hokkaido University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8936 เวลา 8.30-16.30 น.
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้โครงการ ASEN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปีงบประมาณ 2560
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

สำหรับนิสิตนักศึกษาหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Universiti Putra Malaysia
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์

RTG Fellowship ทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกพัน โดยรัฐบาลไทย
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์

Career Development Program on "Food Safety" จาก KAGAWA UNIVERSITY
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [รายละเอียดทั้งหมด]
บึนทึกข้อความ
ประชาสัมพันธุ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิประจำปี 2560 จาก National Ching Hsing University ไต้หวัน
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [ใบสมัคร]
บึนทึกข้อความ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านงานวิจัยของนิสิตผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [ใบสมัครทุน]
ประกาศคณะประมง
คณะประมงมีความประสงค์เปิดรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Kochi University ประจำปี 2559 โดยมีกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ นิสิตที่มีความสนใจและประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดหรือรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง และธุรการหน้าห้องคณบดี ที่ 0-2942-8936
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศคณะประมง
เรื่อง สมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2559
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศคณะประมง
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 (วิทยาเขตบางเขน)
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศคณะประมง
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 (วิทยาเขตกำแพงแสน)
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 3 – 4 ในปีการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าร่วมโครงการ Okayama -Kasetsart International Practical Environmental Education Program ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 จำนวน 1 คน โดยมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4 – 17 กันยายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถรับใบสมัครและสมัคร ได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2942-8936
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์ นิสิตระดับปริญญาโท
ด้วยโครงการ PARE เปิดรับสมัคร แลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 สัปดาห์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.4pare.org/guide หมดเขตวันที่ 27 เม.ย. 2559
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ? 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ได้จัดงาน "สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ?" ณ ห้องประชุม 201 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
[อ่านต่อ...]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ ห้องสัมมนา 303 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะประมงโดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ในวันที่ 11 - 13 พฤจิกายน 2558 ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โดย ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และ Assoc. Prof. Ryuta Terada จาก Faculty of Fisheries, Kogoshima University ประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักปลานิลแดงในกระชังในบ่อดินด้วยโทรศัพท์มือถือแอนดรอย 
[อ่านต่อ...]

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดขนาดความยาวลูกกุ้ง 
[อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
งานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องให้ อากาศอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี เป็นหัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยมุ่งเป้า (SMEs) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำผลงานไปแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีการนำผลงานไปใช้ได้จริงที่ บางปะกงฟาร์ม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
16-20 สิงหาคม 2558 [อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นประธานการแถลงข่าว ในการนี้ วช.ได้คัดเลือกผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2557 โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และ ดร.จุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20 กรกฎาคม 2558 [อ่านต่อ...]

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติ-การ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้า-หน้าที่บริหารงานทั่วไป
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน ณ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้า-หน้าที่บริหารงานทั่วไป
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดลือก

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน ณ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทอาจารย์ประจำ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงาน ณ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

Bulletin & Research

แหล่งรวบรวมงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะประมง

Documentary

แหล่งรวบรวมสารคดี ด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั่วโลก

E-Book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กโทรนิคด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประมวลภาพกิจกรรมคณะประมง

งานปีใหม่คณะประมง 2559

งานปีใหม่คณะประมง 2559

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8364 ภายใน 4083
 • โทรสาร:
  0-2942-8364
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900