ภาษาไทย    English

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้
และผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ


รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries


ดาวน์โหลดใบสมัคร

คณะประมง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด และแข่งขันทางการประมง งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพัตรา พันธ์ไม้สี และคุณดวงกมล หวังแก้ว โทรศัพท์หมายเลข 0 2942 8894 , 0 2942 8364

**หนังสือเชิญ

**รายละเอียดการประกวดปลากัด

**รายละเอียดการประดวดวาดภาพ การประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาระดับนักเรียน และการประกวดแต่งกลอนจากภาพ

**ลิ้งก์สำหรับสมัครการประกวดการวาดภาพ “จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ”งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562

**ลิ้งก์สำหรับสมัครการประกวดแข่งขันการจัดตู้ปลาระดับนักเรียนงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562

**ลิ้งก์สำหรับสมัครการประกวดแต่งกลอนจากภาพงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562


รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility For Student (AIMS)
เพื่อศึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในภาคต้นปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม – ธันวาคม 2562) ณ Hiroshima University หรือ Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน

คุณสมบัติของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
1. นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ในปีการศึกษา 2561
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
(ผู้ที่ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ กรุณาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)

* ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่หน้าห้องคณบดี ชั้น 3 ภายในวันที่ 9 พ.ย. 2561
* สอบสัมภาษณ์วันที่ 13 พ.ย. 2561
* ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวันที่ 14 พ.ย. 2561
* อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
* ติดต่อสอบถาม : 0-2942-8936
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใบสมัคร


โครงการแลกเปลี่ยน ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
School of Fisheries Sciences และ Graduate School of Fisheries Sciences ณ Hokkaido University เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การประมง แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. Special Auditors
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3-4 หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาประมงโดยดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบภาษาญี่ปุ่นในระดับ 2 หรือสูงกว่า (JLPT N2 ขึ้นไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม
2. Special Research Students
รายละเอียดเพิ่มเติม
นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวสามารถยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้เจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936


เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะประมง ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เมื่อพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.50 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบุคลากรคณะประมง ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 52 ณ โถงชั้น 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


[รายละเอียดเพิ่มเติม/Read more]


เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรคณะประมง ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบ 17 ปี ณ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
[ภาพกิจกรรม]

ค่าสีมาตรฐานประจำคณะ (สีฟ้าน้ำทะเล) C = 90 M = 42 Y = 55 K = 42

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมงได้กล่าวเปิดงานสัมมนานานาชาติ (International Seminar) ในหัวข้อ Sustainable Fisheries ซึ่งคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Japan Fisheries Association (JFA), Japan Overseas Fishing Association (JOFA) และกรมประมง ภายใต้การสนับสนุนของ JFA โดยในการสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิทยากรจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ผู้ประสานงานโครงการจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ผู้แทนจาก JFA และ JOFA และอาจารย์จากคณะประมง ในการนี้มีผู้สนใจเข้าฟังจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนอาจารย์ และนิสิต เป็นจำนวนรวมมากกว่า 90 ราย
[ภาพกิจกรรม/Download pictures]

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 ทั้ง 6 ท่าน
ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ วิไลพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
4. อาจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
5. อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
6. นางสาววาสนา อากรรัตน์ นักวิชาการประมง คณะประมง


กำหนดการเรียนชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และสัตว์น้ำสวยงาม คณะประมง

[รายละเอียดเพิ่่มเติม]


คณะประมงขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
รางวัลบุคคลคุณธรรม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ"
“ครูผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษา หนึ่งในผู้ริเริ่มสร้างวัฒนธรรมการเสียสละ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต”

ขอบคุณลิ้งค์จาก Moral Channel


"ปลาทูไทย หายไปไหน I"
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนทนาในรายการรายการ เคลียร์-คัด ชัดเจน ในประเด็น " ปลาทูไทย หายไปไหน" โดยมีพลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.กังวาลย์ จันทร์โชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสนทนาในรายการ ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

Cr. NBT 2HD ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย


"ปลาทูไทย หายไปไหน II"
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนทนาในรายการรายการ เคลียร์-คัด ชัดเจน ในประเด็น " ปลาทูไทย หายไปไหน" โดยมี รศ.ดร.กังวาลย์ จันทร์โชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ นายทวีป บุญวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรสัตว์น้ำ ร่วมสนทนาในรายการ โดยมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

Cr. NBT 2HD ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]คำสั่งคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกาษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561-2562 (วิทยาเขตบางเขน)

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


คำสั่งคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกาษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561-2562 (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาเขตกำแพงแสน)

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

นางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และได้ไปศึกษาทำการวิจัยที่ Louisiana State University, USA ภายใต้การดูแลของ Prof. Subramaniam Sathivel ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – 25 มกราคม 2561 โดยศึกษาการเพิ่มความคงตัวของสารสกัดแอสตาแซนธินธรรมชาติที่ได้จาก Crawfish shell และ White shrimp shell โดยใช้เทคโนโลยีเอนแคปชูเลชัน และศึกษาสมบัติการเป็น Anti-aging ต่อการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) ประจำปี 2561 นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2-4 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม หรือฟิลิปปินส์ ประจำปี 2561 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 08-4701-2089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะประมง เรื่อง สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2560

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ Sun Yat-Sen University และShanghai Ocean University ที่จีนแบบเต็มเวลาอย่างละ 5 ทุน ด้าน Marine fish, Shrimp disease, Nutrition, Development biology, Reproduction biology ท่านที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ 0-2942-8936 หรือ 08-4701-2089 ภายใน 11 สิงหาคม 2560


ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ Pukyong National University ประเทศเกาหลี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) คณะประมง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 (รหัส 0087 คณะประมง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะประมง โทร. 0-2942-8894

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) คณะประมง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาคปกติ) วิทยาเขตกำแพงแสนประจำปีการศึกษา 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะประมงวิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-1594

[รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาเขตบางเขน]
[รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาเขตกำแพงแสน]
[ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. บางเขน 2560]
[ปฏิทินกิจกรรมคณะประมง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปีการศึกษา 2560]


ประชาสัมพันธ์

รับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าร่วมโครงการ Okayama -Kasetsart International Practical Environmental Education Program ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 จำนวน 1 คน โดยมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถรับใบสมัครและสมัครได้ที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2942-8936

[ใบสมัคร]

ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Kyoto University

สำหรับนิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ในปีการศึกษา 2560 และมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-24 มิถุนายน พ.ศ. 2560นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โทรศัพท์ 0-2942-8936 หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560

(รอบที่ 2)

นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936

ทั้งนี้ นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษ โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบจำนวน 1,000 บาท
[ใบสมัคร]


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ Postgraduate Programme

คณะประมงได้ร่วมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Postgraduate Programme on Tropical Fisheries with International Linkage (ILP) ร่วมกับ คณะประมง จาก 6 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น The University of the Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ Nha Trang University ประเทศเวียดนามและ Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ประสงค์เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป คะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.25 เข้าร่วมโครงการ Postgraduate Programme on Tropical Fisheries with International Linkage (ILP) ประจำปี 2560

โดยนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ภายในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ 095-5641105, ดร.นภาขวัญ แหวนเพชร 089-4592113
[ใบสมัคร]


ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936

ทั้งนี้ นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบจำนวน 1,000 บาท
[รายละเอียด]


Graduate School of Global Food Resources Hokkaido University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8936 เวลา 8.30-16.30 น.
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลียนนิสิต และบุคลากรภายใต้กรอบโครงการ Mevlana Exchang Programme Protocol ประจำปีการศึกษา 2017-2018
[รายละเอียด]


Graduate School of Global Food Resources Hokkaido University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8936 เวลา 8.30-16.30 น.
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้โครงการ ASEN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปีงบประมาณ 2560
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

สำหรับนิสิตนักศึกษาหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Universiti Putra Malaysia
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์

RTG Fellowship ทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกพัน โดยรัฐบาลไทย
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์

Career Development Program on "Food Safety" จาก KAGAWA UNIVERSITY
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [รายละเอียดทั้งหมด]
บึนทึกข้อความ
ประชาสัมพันธุ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิประจำปี 2560 จาก National Ching Hsing University ไต้หวัน
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [ใบสมัคร]
บึนทึกข้อความ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านงานวิจัยของนิสิตผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [ใบสมัครทุน]
ประกาศคณะประมง
คณะประมงมีความประสงค์เปิดรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Kochi University ประจำปี 2559 โดยมีกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ นิสิตที่มีความสนใจและประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดหรือรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง และธุรการหน้าห้องคณบดี ที่ 0-2942-8936
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศคณะประมง
เรื่อง สมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2559
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศคณะประมง
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 (วิทยาเขตบางเขน)
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศคณะประมง
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 (วิทยาเขตกำแพงแสน)
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 3 – 4 ในปีการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าร่วมโครงการ Okayama -Kasetsart International Practical Environmental Education Program ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 จำนวน 1 คน โดยมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4 – 17 กันยายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถรับใบสมัครและสมัคร ได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2942-8936
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์ นิสิตระดับปริญญาโท
ด้วยโครงการ PARE เปิดรับสมัคร แลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 สัปดาห์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.4pare.org/guide หมดเขตวันที่ 27 เม.ย. 2559
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ? 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ได้จัดงาน "สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ?" ณ ห้องประชุม 201 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
[อ่านต่อ...]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ ห้องสัมมนา 303 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะประมงโดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ในวันที่ 11 - 13 พฤจิกายน 2558 ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โดย ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และ Assoc. Prof. Ryuta Terada จาก Faculty of Fisheries, Kogoshima University ประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักปลานิลแดงในกระชังในบ่อดินด้วยโทรศัพท์มือถือแอนดรอย 
[อ่านต่อ...]

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดขนาดความยาวลูกกุ้ง 
[อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
งานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องให้ อากาศอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี เป็นหัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยมุ่งเป้า (SMEs) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำผลงานไปแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีการนำผลงานไปใช้ได้จริงที่ บางปะกงฟาร์ม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
16-20 สิงหาคม 2558 [อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นประธานการแถลงข่าว ในการนี้ วช.ได้คัดเลือกผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2557 โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และ ดร.จุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20 กรกฎาคม 2558 [อ่านต่อ...]

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สาขา Fisheries Science หรือ Natural Resources and Environments สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขา Fishery Economics สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผู้มีสิทธิสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา สมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Economics สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Economics สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา สมุทรศาตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง จำนวน 1 อัตรา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Economics สังกัดภาควิชาการจัดการประมง จำนวน 1 อัตรา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการคณะประมง จำนวน 1 อัตรา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขา Fishery Economic สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อมอบหมายภารกิจหัวหน้างานในหน่วยงาน งานคลังและพัสดุ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา Fishery Economics สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Economics
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Biology
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Economics สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

J.Fish.Env.

แหล่งรวบรวมงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะประมง

Documentary

แหล่งรวบรวมสารคดี ด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั่วโลก

E-Book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กโทรนิคด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประมวลภาพกิจกรรมคณะประมง

งานปีใหม่คณะประมง 2559

งานปีใหม่คณะประมง 2559

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8894
 • โทรสาร:
  0-2942-8894
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900