ภาษาไทย    English

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้
และผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ


รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
ติดต่อคณบดี

 

   เวลาทำการ
   วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30น.
   เว้นวันหยุดราชการ

Kasetsart University
Faculty of Fisheries


ค่าสีมาตรฐานประจำคณะ (สีฟ้าน้ำทะเล) C = 90 M = 42 Y = 55 K = 42

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมงได้กล่าวเปิดงานสัมมนานานาชาติ (International Seminar) ในหัวข้อ Sustainable Fisheries ซึ่งคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Japan Fisheries Association (JFA), Japan Overseas Fishing Association (JOFA) และกรมประมง ภายใต้การสนับสนุนของ JFA โดยในการสัมมนาครั้งนี้ มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และในระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิทยากรจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น ดร.อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ผู้ประสานงานโครงการจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) ผู้แทนจาก JFA และ JOFA และอาจารย์จากคณะประมง ในการนี้มีผู้สนใจเข้าฟังจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนอาจารย์ และนิสิต เป็นจำนวนรวมมากกว่า 90 ราย
[ภาพกิจกรรม/Download pictures]

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร TCAS 5 (เพิ่มเติม) วันที่ 19-26 กรกฎาคม 2561
1. สาขาวิชาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวน รับ 100 คน
คุณสมบัติเฉพาะ/เกณฑ์การคัดเลือก
1.1 GPAX 6 ภาคเรียน 2.20
1.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
1.3 การสอบสัมภาษณ์

2. โครงการขยายโอกาศทางการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวนรับ 100 คน
คุณสมบัติเฉพาะ/เกณฑ์การคัดเลือก
2.1 GPAX 6 ภาคเรียน 2.20
2.2 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2.3 การสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์และประกาศผล
สถานที่ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
-ครั้งที่ 1 ผู้ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2561 สอบสัมภาษณ์วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
-ครั้งที่ 2 ผู้ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 สอบสัมภาษณ์วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น.
*ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์คณะประมง จะประสานงานไปยังผู้สมัคร
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการการศึกษา คณะประมง โทร. 029428894


กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะประมง ปีการศึกษา 2561-2562
"วันคณาจารย์คณะประมงพบผู้ปกครอง" และ "ปฐมนิเทศนิสิตคณะประมง"
[วิทยาเขตกำแพงแสน]
[วิทยาเขตบางเขน]


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ)
[ข้อมูลเพิ่มเติม]


เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 09.45 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และบุคลากรคณะประมง ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Okayama - Kasetsart International Practical Environmental Education Program 2018

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Okayama - Kasetsart International Practical Environmental Education Program 2018 รับสมัครนิสิตคณะประมงชั้นปีที่ 3-4 ที่มี GPA 2.75 ขึ้นไป และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี จำนวน 1 คน และ สำรอง 1 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 22 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวันที่ 30 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561 ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น โดยส่งใบสมัครมายังหน้าห้องคณบดี ภายในวันที่ 4 ก.ค. 2561 สอบสัมภาษณ์วันที่ 6 ก.ค. 2561 และประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวันที่ 9 ก.ค. 2561
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นางสาวบุญวดี พราหมณี เบอร์โทร : 0-2942-8936
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
[ดาวน์โหลดใบสมัคร]ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO - Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่หน้าห้องคณบดี ภายในวันที่ 6 กันยายน ติดต่อ : นางสาวบุญวดี พราหมณี เบอร์โทร : 0-2942-8936
ดาวน์โหลดรายละเอียดแนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ (Implementation Guideline of 2019 DUO–Thailand Fellowship Programme ใบสมัคร (Application Form) และแบบฟอร์มการถ่ายโอนหน่วยกิต ( Record of DUO - Thailand Study Programme) ได้จาก www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcements”
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
[คู่มือชี้แจงการสมัคร]


การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 6
The 6th Marine Scince Confernce

วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
[ข้อมูลเพิ่มเติม]


เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง และบุคลากรคณะประมง ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ณ ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

International Fisheries Symposium (IFS) จัดสัมมนาในหัวข้อ “Sustainable Fisheries and Aquaculture for the Benefits of Mankind”
ในวันที่ 18-21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 ทั้ง 6 ท่าน
ดังนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร. อุทัยรัตน์ ณ นคร อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์เทพ วิไลพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชา ผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
4. อาจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ อาจารย์ประจำภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง
5. อาจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง
6. นางสาววาสนา อากรรัตน์ นักวิชาการประมง คณะประมง


กำหนดการเรียนชุดวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และสัตว์น้ำสวยงาม คณะประมง

[รายละเอียดเพิ่่มเติม]


เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 41 ปี ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการเปิดทางจักรยาน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะประมง กำหนดเปิดทางจักรยาน ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มีกำหนดการดังนี้
เวลา 16.30 - 17.00 น.

- กล่าวสรุปกิจกรรมโครงการ รายงานการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน คณะประมง โดย รอง-ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง

- กล่าวเปิด โครงการเปิดทางจักรยาน คณะประมง โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

17.00 - 17.30 น.
- คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะประมงร่วมกันปั่นจักรยานพร้อมโดยพร้อมเพรียง
17.30 น.
- รับประทานอาหารร่วมกัน, เสร็จพิธี

กำหนดการอบรม ณ สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน

โครงการเยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โครงการ มีอยู่ มีกิน เพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ


คณะประมงขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
รางวัลบุคคลคุณธรรม "ทำดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ"
“ครูผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษา หนึ่งในผู้ริเริ่มสร้างวัฒนธรรมการเสียสละ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต”

ขอบคุณลิ้งค์จาก Moral Channel


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ KU-OUC Dual Degree Program
ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสมัครรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลจีนภายใต้โครงการ KU-OUC Dual Degree Program ประจำปี 2018 ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ดำเนินการสมัครและจัดส่งเอกสารในการขอรับทุน ในระบบ Onlineที่ http://www.csc.edu.cn/laihua ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ขั้นตอนขอรับทุน


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผน-และพัฒนา และบุคลากรคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 23 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักกีฬา

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Kyoto University

รายละเอียดโครงการ
ใบสมัคร
ใบอนุญาตและยินยอม


ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมาทิฏฐิคณะประมง
คณะประมง ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมาทิฏฐิคณะประมง ในวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 303 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. สัมมาทิฏฐิ โดยผู้บริหาร


ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
คณะประมง ขอเรียนเชิญบุคลากร และนิสิตคณะประมง ทุกท่าน ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ ในวันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้อง 801 ชั้น 8 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ เริ่มลงทะเบียนเวลา 10.00 น.คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบอาชีพของนิสิตที่ถือเป็นทรัพยากรบุคคล ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งคณะประมงได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ SIMPLE (Support of International Plat form Merging Labour and Education (project SIMPLE) https://www.projectsimple.eu ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนจากสหภาพยุโรป (Co-funded by Erasmus+ program) โดยร่วมกันจัดงาน “Career Day นิสิตคณะประมงพบผู้ประกอบการ” ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 801 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ วิทยาเขตบางเขน และได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการต่างๆ กว่า 23 บริษัท โดยทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ได้กล่าวเปิดงานกำหนดการการอบรม/สำรองที่นั่ง
ดาวน์โหลดกำหนดการ


ด่วน
Ocean University of China ขอเปลี่ยนเปลงกำหนดการรับสมัครทุน หลักสูตร สองปริญญา (Dual Degree)
Master of Agriculture (Aquaculture) หรือ
Master of Engineering (Aquatic Products Processing and Storage) หรือ
Master of Medicine (Microbiological and Biochemical Pharmacy) ของ Ocean University of China ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
[ตารางกิจกรรมการรับสัมคร/รายละเอียดทุน]
[รายละเอียดเพิ่มเติม]
[download ใบสัมคร]
[download ประวัติงานวิจัยอาจารย์ของ OUC]
[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการ KU-OUC Dual Degree Program]


โครงการเรียนล่วงหน้า
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 13 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2562
ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเพื่อลงชื่อ


"ปลาทูไทย หายไปไหน I"
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนทนาในรายการรายการ เคลียร์-คัด ชัดเจน ในประเด็น " ปลาทูไทย หายไปไหน" โดยมีพลเรือเอกจุมพล ลุมพิกานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รศ.ดร.กังวาลย์ จันทร์โชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสนทนาในรายการ ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

Cr. NBT 2HD ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย


"ปลาทูไทย หายไปไหน II"
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สนทนาในรายการรายการ เคลียร์-คัด ชัดเจน ในประเด็น " ปลาทูไทย หายไปไหน" โดยมี รศ.ดร.กังวาลย์ จันทร์โชติ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ นายทวีป บุญวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรสัตว์น้ำ ร่วมสนทนาในรายการ โดยมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ

Cr. NBT 2HD ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครอบรอบปีที่ 24 ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ อาคารหลังใหม่ และหลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารุรกิจ ครบรอบปีที่ 25 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2560 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ IUCN ได้จัดประชุมระดับอาเซียน เรื่องการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศอาเซียน หรือ ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region ที่โรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ภูเก็ต ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และนักวิชาการ ร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดการปัญหาขยะทะเล โดยคณะผู้จัดประชุมได้สรุปร่วมกันว่า "อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา" และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นบริเวณที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีการพัฒนาหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องขยะทะเล จึงกำหนดให้เป็นพื้นที่ศึกษาภาคสนามของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะทะเล" ในวันดังกล่าว เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน แสดงออกถึงความพร้อมเพียงสามัคคีและการนำแผน "อ่าวพังงา อุทยานท่องเที่ยวชุมชน" ไปใช้ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป
ทั้งนี้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะประมง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ อาสาสมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจำนวน จำนวนกว่า 200 คน ได้จัดกิจกรรม "ประชารัฐขจัดขยะทะเล" และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Ao Phang - Nga Model โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน ต.กาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา พร้อมลงพื้นดูการบริหารจัดการขยะทะเล บริเวณเขาพิงกัน เกาะทะลุ และชุมชนเกาะปันหยีเมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายฝั่ง (ระนอง) กรมทรัพยากรทาทะเลและชายฝั่ง ได้จัดโครงการ “ปตท.สผ. ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยนำเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน 68 คน จาก 11 โรงเรียนเข้าร่วมเรียนรู้ธรรมชาตินอกห้องเรียนผ่านการสัมผัสจริง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่บ้านเกิดตนเอง ซึ่งจะนำมาสู่การอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป


ประชาสัมพันธ์
ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2560 ณ เมือง Ghent ประเทศ Belgium และในช่วงระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2560 ณ กรุง Vienna ประเทศ Austria อาจารย์ ดร. สุขกฤช นิมิตรกุล ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ผู้ประสานงานโครงการ Support of International Plat form Merging Labour and Education (project SIMPLE) (https://www.projectsimple.eu) ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนจากสหภาพยุโรป (Co-funded by Erasmus+ program) ได้เดินทางไปเพื่อเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “Best practices of Alumni Centers” และ Training course for staff of Asian Alumni Centres” ตามลำดับ โดยการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการดำเนินงานของ alumni centers (AC) และ career center (CC) ของมหาวิทยาลัยจากทางทวีปเอเชียและจากมหาวิทยาลัยจากทางทวีปยุโรป อีกทั้งมีการฝึกบุคลากรให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และเทคนิดต่างในการดำเนินงานเพื่อให้ก่อประโยชน์สุงสุดต่อโอกาสการเข้าทำงานหลังจบการศึกษาของนิสิต โดยทั้งนี้ทางคณะประมงจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้เพื่อประกอบการจัดงาน “นิสิตคณะประมงพบผู้ประกอบการ” (career day) ในปลายเดือนมีนาคม 2018 ที่จะถึงนี้ต่อไป

During 12-14 June 2017 in Ghent (Belgium) and during 9-13 October 2017 in Vienna (Austria), Dr. Sukkrit Nimitkul participated in a workshop titled “Best practices of Alumni Centers” and “Training course for staff of Asian Alumni Centers” respectively. He represented Kasetsart University in the project called “Support of International Platform Merging Labour and Education” (project SIMPLE) (https://www.projectsimple.eu) which is co-funded by Erasmus+ program of the European Union. The meetings were very informative and helpful. Representatives from Asian partners and European partners exchanged their experiences in organizing alumni centers (AC) and career center (CC). In cooperation with project SIMPLE, faculty of fisheries (Kasetsart University) will also organize a career day at the end of March 2018.


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 18.30 น. บุคลากร และนิสิตคณะประมงได้เข้าร่วม กิจกรรม “อภิวาทแทบพระยุคลบาท ภูมิแผ่นดินคืนแผ่นฟ้า เสด็จสู่สวรรคาลัย” ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสำคัญนี้ขึ้น เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้


เมื่อวันที่ 9 ถึง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์พร้อมคณะคณาจารย์ และบุคคลากรคณะประมง ได้เดินทางไปยังสถาบันความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาเซียน (China-ASEAN Center for Joint Research and Promotion of Marine Aquaculture Technology) มหาวิทยาลัย Sun Yat-sen ที่มณฑลกว่างตง เมืองกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือด้านความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยมีศาสตราจารย์ ดร. He Jianguo ผู้อำนวยการสถาบัน และคณะร่วมต้อนรับ การหารือครั้งนี้คณะประมงสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้านการวิจัยของทางคณาจารย์และบุคลากรได้เป็นอย่างดี และมีการลงนามในเอกสารความความร่วมมือของทั้งสองสถาบัน


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คณะประมง ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หน้าอาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครอบรอบปีที่ 51 ปี ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครอบรอบ 39 ปี


เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบปีที่ 16 สถานีฯ ได้จัดงานทำบุญถวายภัตตาหารเพล และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร นิสิต และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ระตะนะอาพร ได้ต้อนรับ Dr. Reiny Tumbol, Dr. Daisy Makapedua, Dr. Florence Verra, Dr. Jardie Andaki and Dr. และ Mrs. Alvon Jusuf คณาจารย์จาก Faculty of Fisheries and Marine Science, Sam Ratulangi University, Indonesia ได้ให้เกียรติเยี่ยมคณะประมงเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรสองปริญญา และความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง Faculty of Fisheries and Marine Science, Sam Ratulangi University และคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะประมง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาย วรชนะนันท์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล และอาจารย์ ดร.ธนัสพงษ์ โภควนิช ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสานต่อสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนวิชาการสาธิตเกษตร-มิยาซากิ จากนั้นได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ พ่วงเจริญ ให้การต้อนรับ


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะประมง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมสุธรรม อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุขแสงจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และบุคลากรคณะประมง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม


เมื่อวันที่ 6 และ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะประมง ร่วมต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะได้ให้เกียรติเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานเชิงวิเคราะห์ของคณะประมง


สถานีวิจัยประมงสมุทรสงครามได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ แพลงก์ตอน เพื่อศึกษาค่าดรรชนีชี้วัดต่างๆ กรณีสาเหตุการตายของปลากระเบนในพื้นที่ บริเวณลำน้ำแม่กลอง เขตจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 8 สถานีเก็บน้ำ โดย 6 สถานีเก็บน้ำ ในจังหวัดสมุทรสงคราม และ 2 สถานีเก็บน้ำ ในจังหวัดราชบุรี เบื้องต้นเกิดจากการขาดออกซิเจนในน้ำ เนื่องจากปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำแม่น้ำมีปริมาณต่ำ


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากร นิสิต และการพัฒนาคณะประมง พ.ศ. 2559 (แก้ไข)

รายละเอียดเพิ่มเติมคำสั่งคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกาษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561-2562 (วิทยาเขตบางเขน)

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


คำสั่งคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกาษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561-2562 (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาเขตกำแพงแสน)

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

นางสาวถกลรัตน์ ทักษิมา นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก และได้ไปศึกษาทำการวิจัยที่ Louisiana State University, USA ภายใต้การดูแลของ Prof. Subramaniam Sathivel ในระหว่างวันที่ 19 มกราคม 2560 – 25 มกราคม 2561 โดยศึกษาการเพิ่มความคงตัวของสารสกัดแอสตาแซนธินธรรมชาติที่ได้จาก Crawfish shell และ White shrimp shell โดยใช้เทคโนโลยีเอนแคปชูเลชัน และศึกษาสมบัติการเป็น Anti-aging ต่อการป้องกันโรคอัลไซเมอร์

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) ประจำปี 2561 นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2-4 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม หรือฟิลิปปินส์ ประจำปี 2561 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 08-4701-2089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะประมง เรื่อง สมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2560

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

ทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ Sun Yat-Sen University และShanghai Ocean University ที่จีนแบบเต็มเวลาอย่างละ 5 ทุน ด้าน Marine fish, Shrimp disease, Nutrition, Development biology, Reproduction biology ท่านที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ 0-2942-8936 หรือ 08-4701-2089 ภายใน 11 สิงหาคม 2560


ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ Pukyong National University ประเทศเกาหลี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) คณะประมง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2560 (รหัส 0087 คณะประมง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะประมง โทร. 0-2942-8894

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) คณะประมง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ภาคปกติ) วิทยาเขตกำแพงแสนประจำปีการศึกษา 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะประมงวิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 0-3435-1594

[รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาเขตบางเขน]
[รายละเอียดเพิ่มเติม วิทยาเขตกำแพงแสน]
[ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มก. บางเขน 2560]
[ปฏิทินกิจกรรมคณะประมง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ปีการศึกษา 2560]


ประชาสัมพันธ์

รับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าร่วมโครงการ Okayama -Kasetsart International Practical Environmental Education Program ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 จำนวน 1 คน โดยมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถรับใบสมัครและสมัครได้ที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2942-8936

[ใบสมัคร]

ประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Kyoto University

สำหรับนิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ในปีการศึกษา 2560 และมีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-24 มิถุนายน พ.ศ. 2560นิสิตที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ เจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โทรศัพท์ 0-2942-8936 หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560

(รอบที่ 2)

นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936

ทั้งนี้ นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษ โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบจำนวน 1,000 บาท
[ใบสมัคร]


ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทเข้าร่วมโครงการ Postgraduate Programme

คณะประมงได้ร่วมจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Postgraduate Programme on Tropical Fisheries with International Linkage (ILP) ร่วมกับ คณะประมง จาก 6 มหาวิทยาลัยประกอบด้วย Sam Ratulangi University ประเทศอินโดนีเซีย Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น The University of the Philippines Visayas ประเทศฟิลิปปินส์ Nha Trang University ประเทศเวียดนามและ Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ประสงค์เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป คะแนนเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.25 เข้าร่วมโครงการ Postgraduate Programme on Tropical Fisheries with International Linkage (ILP) ประจำปี 2560

โดยนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ภายในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์ 095-5641105, ดร.นภาขวัญ แหวนเพชร 089-4592113
[ใบสมัคร]


ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 ที่มี GPA 2.50 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobiloty for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560 ในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ทุน โดยนิสิตที่มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2560 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมตาม เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง มือถือ 084-7012089 และเจ้าหน้าที่ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 โทร. 0-2942-8936

ทั้งนี้ นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต้องเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษ ในวันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. โดยมีค่าใช้จ่ายในการสอบจำนวน 1,000 บาท
[รายละเอียด]


Graduate School of Global Food Resources Hokkaido University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8936 เวลา 8.30-16.30 น.
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลียนนิสิต และบุคลากรภายใต้กรอบโครงการ Mevlana Exchang Programme Protocol ประจำปีการศึกษา 2017-2018
[รายละเอียด]


Graduate School of Global Food Resources Hokkaido University สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2942-8936 เวลา 8.30-16.30 น.
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตภายใต้โครงการ ASEN International Mobility for Students (AIMS) ประจำปีงบประมาณ 2560
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา

สำหรับนิสิตนักศึกษาหลักสูตรร่วมระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Universiti Putra Malaysia
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์

RTG Fellowship ทุนการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกพัน โดยรัฐบาลไทย
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์

Career Development Program on "Food Safety" จาก KAGAWA UNIVERSITY
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [รายละเอียดทั้งหมด]
บึนทึกข้อความ
ประชาสัมพันธุ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ผลิประจำปี 2560 จาก National Ching Hsing University ไต้หวัน
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [ใบสมัคร]
บึนทึกข้อความ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยนต่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านงานวิจัยของนิสิตผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำ ปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)
[ข้อมูลเพิ่มเติม] [ใบสมัครทุน]
ประกาศคณะประมง
คณะประมงมีความประสงค์เปิดรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้นระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Kochi University ประจำปี 2559 โดยมีกำหนดการเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ นิสิตที่มีความสนใจและประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดหรือรับใบสมัคร และสมัครได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง และธุรการหน้าห้องคณบดี ที่ 0-2942-8936
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศคณะประมง
เรื่อง สมัครรับทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตคณะประมง ประจำปีการศึกษา 2559
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศคณะประมง
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 (วิทยาเขตบางเขน)
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศคณะประมง
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 (วิทยาเขตกำแพงแสน)
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศรับสมัคร นิสิตคณะประมง ชั้นปีที่ 3 – 4 ในปีการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าร่วมโครงการ Okayama -Kasetsart International Practical Environmental Education Program ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2559 จำนวน 1 คน โดยมีกำหนดเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 4 – 17 กันยายน พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจสามารถรับใบสมัครและสมัคร ได้ที่ ธุรการหน้าห้องคณบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2942-8936
[ข้อมูลเพิ่มเติม]
ประชาสัมพันธ์ นิสิตระดับปริญญาโท
ด้วยโครงการ PARE เปิดรับสมัคร แลกเปลี่ยนระยะสั้น 2 สัปดาห์ที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.4pare.org/guide หมดเขตวันที่ 27 เม.ย. 2559
[ข้อมูลเพิ่มเติม]

สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ? 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้าไทย ได้จัดงาน "สัมมนาวิชาการโรคสัตว์น้ำ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) ภัยเงียบของอุตสาหกรรมการเลียงกุ้ง จริงหรือ?" ณ ห้องประชุม 201 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
[อ่านต่อ...]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ณ ห้องสัมมนา 303 โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 คณะประมงโดย ผศ.ดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การศึกษาการสังเคราะห์แสงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางด้านพืชน้ำ" ซึ่งได้จัดการฝึกอบรมขึ้น ในวันที่ 11 - 13 พฤจิกายน 2558 ณ ห้อง 303 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ โดย ดร.สรวิศ เผ่าทองศุข จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTECH) และ Assoc. Prof. Ryuta Terada จาก Faculty of Fisheries, Kogoshima University ประเทศญี่ปุ่น การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุน จากศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
16 พฤศจิกายน 2558 [อ่านต่อ...]

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดความยาวและประเมินน้ำหนักปลานิลแดงในกระชังในบ่อดินด้วยโทรศัพท์มือถือแอนดรอย 
[อ่านต่อ...]

ผลงานลิขสิทธิ์โปรแกรมวัดขนาดความยาวลูกกุ้ง 
[อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 
งานวิจัยเรื่อง การใช้เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติและเครื่องให้ อากาศอย่างมีประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิลแดงในกระชังในบ่อดิน โดย รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี เป็นหัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยมุ่งเป้า (SMEs) กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนงานวิจัยด้านเกษตรและอาหารของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) นำผลงานไปแสดงในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015)" ในระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีการนำผลงานไปใช้ได้จริงที่ บางปะกงฟาร์ม ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 
16-20 สิงหาคม 2558 [อ่านต่อ...]

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558” (Thailand Research Expo 2015) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมโลตัส 1-4 โรงแรมเซนทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เป็นประธานการแถลงข่าว ในการนี้ วช.ได้คัดเลือกผลงานวิจัยภายใต้แผนงาน “การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าส่วนเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2557 โดยมีคณะผู้วิจัยประกอบด้วย รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล ผศ.ดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร ผศ.ดร. วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ และ ดร.จุฑา มุกดาสนิท อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
20 กรกฎาคม 2558 [อ่านต่อ...]

ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขา สมุทรศาตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง จำนวน 1 อัตรา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Economics สังกัดภาควิชาการจัดการประมง จำนวน 1 อัตรา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการคณะประมง จำนวน 1 อัตรา
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขา Fishery Economic สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อมอบหมายภารกิจหัวหน้างานในหน่วยงาน งานคลังและพัสดุ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา Fishery Economics สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เลขประจำตัว กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสมุทรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมทางทะเล สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Economics
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง ขยายเวลารับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Biology
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Economics สังกัดภาควิชาการจัดการประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสัมครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ สาขา Fishery Biology สังกัดภาควิชาชีววิทยาประมง
[รายละเอียดเพิ่มเติม]


วิดีทัศน์เด่นประมงดัง

J.Fish.Env.

แหล่งรวบรวมงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ประจำภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะประมง

Documentary

แหล่งรวบรวมสารคดี ด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากทั่วโลก

E-Book

แหล่งรวบรวมหนังสืออิเล็กโทรนิคด้านการประมง นิเวศวิทยา ชีววิทยาสัตว์น้ำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ประมวลภาพกิจกรรมคณะประมง

งานปีใหม่คณะประมง 2559

งานปีใหม่คณะประมง 2559

Thumbnail Placeholder
Thumbnail Placeholder

คณะประมง

ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางน้ำ เทคโนโลยีการเก็บรักษาและแปรรูปสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในแหล่งน้ำ

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

ติดต่อคณะประมง

 • โทร:
  0-2942-8894
 • โทรสาร:
  0-2942-8894
 • Email:
  Coming soon
 • Address:
  50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพ
  10900